Omsorgsovertakelse

Barnevernet kan overta omsorgen for barn i en akuttsituasjon eller på varig basis. Barn skal ikke tas ut av foreldrenes hjem dersom det ikke er helt nødvendig. Barns skal få bli boende hos foreldrene dersom det kan settes inn hjelpetiltak som gjør at de får en tilstrekkelig god omsorgssituasjon hjemme. Du har krav på advokat betalt av det offentlige i slike situasjoner.

Vi har bistått i et høyt antall saker om omsorgsovertakelser. Dialog med barneverntjenesten kan noen ganger gjøre at man unngår omsorgsovertakelse. Lykkes ikke det står vi sammen med foreldrene hele veien, gjennom Fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten om nødvendig.