Strafferett | Rettsområde ! Advokatene i Oslo

Våre advokater har omfattende erfaring innen strafferett med oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Bistandsadvokat

 • Vurdering av om en sak bør anmeldes
 • Bistand til fornærmede som er blitt utsatt for voldtekt eller vold i nære relasjoner
 • Krav om oppreisningserstatning og skadeserstatning
 • Krav om besøks- og kontaktforbud
 • Voldsalarm
 • Søknad om voldsoffererstatning
 • Bistand til fornærmede under etterforskning og hovedforhandling
 • Klage på henleggelse
 • Begjæring om etterforskningsskritt
 • Bistandsadvokat under hovedforhandling.

Forsvarer

 • Bistand under avhør
 • Bistand ved pågripelse
 • Kontakt med politiet på etterforskningsstadiet
 • Vurdering av rettslig overprøving av besøks- og kontaktforbud
 • Klage på henleggelse
 • Begjæring om etterforskningsskritt
 • Forsvarer under hovedforhandling.
 • Behandling av erstatningskrav
 • Søknad om soning med fotlenke

Strafferett prosessen

De aller fleste straffesaker starter med at det inngis en anmeldelse. Dersom politiet finner at det er rimelig grunn til å undersøke om det er blitt begått noe straffbart, innledes det en etterforskning. Politiet plikter å etterforske åpent og objektivt, de skal både undersøke det som kan tale for og i mot at det er blitt begått en straffbar handling. Normalt gjennomføres det avhør av fornærmede først. Etterforskningsmessige vurderinger vil deretter avgjøre om det først skal innhentes tekniske bevis eller om det skal gjennomføres avhør av den mistenkte.

Bistandsadvokatens rolle i en straffesak

Ordningen med bistandsadvokat ble innført for å styrke fornærmedes posisjon under behandlingen av straffesaken. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser. Forut for inngivelse av anmeldelse vil bistandsadvokaten kunne gi råd til den fornærmede ved vurderingen av om en anmeldelse bør inngis. Under etterforskningen kan bistandsadvokaten være tilstede under avhør av fornærmede, samt ivareta kontakten med politiet.

Bistandsadvokaten kan også hjelpe med å fremme krav om erstatning på vegne av fornærmede. Dersom det blir tatt ut tiltale, vil biståadvokaten være tilstede for å hjelpe den fornærmede under hovedforhandlingen. Det er dessverre snevre grenser for når man har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning. I saker som gjelder vold i nære relasjoner (familievold) eller seksuelle overgrep, har fornærmede krav på bistandsadvokat. Straffeprosessen setter for øvrig strenge grenser for hvilke sakstyper man får oppnevnt bistandsadvokat til. Det finnes unntaksregler, men disse håndheves stramt.

Forsvarers rolle i en straffesak

Forsvareren bistår den som er mistenkt eller siktet i en straffesak. Under avhør av mistenkte bør forsvareren være til stede. Det gjelder både for å kunne gi råd til mistenkte i forkant, men også for å sikre at avhøret blir gjennomført på en god måte, og for å passe på at forklaringen til mistenkte blir korrekt nedtegnet. På etterforskningsstadiet holder forsvareren kontakt med politiet, gjennomgår straffesaksdokumentene og kan om nødvendig begjære etterforskningsskritt.

Selv om politiet har plikt til å etterforske forhold som kan være til gunst for mistenkte, opplever mange forsvarere og mistenkte at politiet fokuserer mest på å kunne bevise skyld. Det er forståelig og menneskelig at politiet i mange tilfeller strever med å holde seg objektive og nøytrale under etterforskningen. Det gjør det likevel enda viktigere at den som er mistenkt eller siktet har en forsvarer til å ivareta sine interesser.

Det er kun i de mer alvorlige straffesakene at man alltid har krav offentlig oppnevnt forsvarer på etterforskningsstadiet. Vi bistår klienter i å fremsette begjæring om offentlig oppnevnt forsvarer i mange saker, og opplever at vi ofte vinner frem med dette. Det er svært viktig for å ivareta rettssikkerheten til mistenkte under etterforskningen. Retten til forsvarer er mer omfattende dersom det tas ut tiltale i saken. Ved de aller fleste hovedforhandlinger vil man ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer under hovedforhandlingen.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående strafferett


Se aktuelle fagartikler om strafferett:

Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse | Bistandsadvokat - Strafferett | Advokatene i Oslo
Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse

Bistandsadvokat ved vurderingen av politianmeldelse i saker om familievold og overgrep. Mennesker som har blitt utsatt for familievold eller seksuelle overgrep opplever ofte å være i krise. Selve opplevelsen kan…

Les hele artikkelen
Bør jeg samtykke til midlertidig beslag av førerkortet?

Situasjonen for politiet stiller seg vesentlig annerledes avhengig av om man samtykker…

Les hele artikkelen
Klage på henleggelse

Hovedregelen er at politiet skal etterforske når det mottar en anmeldelse. Det…

Les hele artikkelen