Bør jeg samtykke til midlertidig beslag av førerkortet?

Bør jeg samtykke til midlertidig beslag av førerkortet? | Strafferett - Forsvarer | Advokatene i Oslo

Situasjonen for politiet stiller seg vesentlig annerledes avhengig av om man samtykker til midlertidig beslag eller ikke. Samtykker man til midlertidig beslag, er det ingen konkret tidsfrist som gjelder. Nekter man å samtykke må saken oversendes tingretten for avgjørelse innen tre uker.

Hva skjer hvis politiet ikke overholder tre-ukersfristen?

Gjør ikke politiet dette, plikter de å utlevere førerkortet. Den mest sannsynlige fordelen man vil oppnå ved å nekte samtykke til midlertidig beslag er at politijuristen blir tvunget til å sette seg inn i saken innen tre uker, og dermed ofte tar den påtalemessige avgjørelsen raskt. Føreren slipper da risikoen for at man i realiteten er uten førerkort lenger enn tapstiden fastsettes. Noen advokater opererer derfor med en fast anbefaling om at man alltid bør nekte å samtykke til midlertidig beslag av førerkort.

Trykk her for eksempel

Når bør jeg samtykke til midlertidig beslag?

Det kan likevel være grunn til å nyansere dette noe. Dersom man er tatt for farstoverskridelse eller kjøring i ruspåvirket tilstand, foreligger det klare regler for hvor lang tapstid som skal fastsettes. Føreren vil da uansett være uten førerkort akkurat like lenge, uavhengig av om førerkortet tilbakeleveres fordi politiet har oversittet tre-ukersfristen eller tingretten har nektet opprettholdelse av midlertidig beslag. Mange vil da ønske å begynne «soningen» av tapstiden så raskt som mulig.

Og når bør jeg nekte?

Anbefalingen om å nekte samtykket til midlertidig beslag vil helt klart gjelde saker hvor det er usikkert om føreren faktisk vil få utmålt en tapsperiode til slutt. Det kan typisk gjelde i saker med mindre trafikkuhell, hvor det også vil ta tid å få kartlagt om bevissituasjonen tilsier at føreren skal miste førerkortet. Da bør føreren absolutt nekte å samtykke til midlertidig beslag.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående samtykke til midlertidig beslag av førerkortet


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde