Reiseforbud – Kan jeg hindre den andre forelderen å ta med barnet til utlandet?

reiseforbud

Noen foreldre misliker at den andre tar med barna til utlandet, mens andre kan ha svært gode grunner til å ville hindre den andre forelderen å reise utenlands med barna.

Fare for barnebortføring

Den vanligste årsaken er frykten for at den andre forelderen vil ta med barnet for å bosette seg i et annet land. I slike situasjoner bør man øyeblikkelig kontakte en spesialisert barneadvokat, for å begjære reiseforbud. Det følger av barneloven § 41 at retten kan nedlegge forbud mot at en forelder reiser til utlandet til barnet. Forbudet kan gjelde en enkelt reise eller være på varig basis.

Strevsomme reiser og urolige land

Noen foreldre ber retten om å fastsette reiseforbud dersom den andre planlegger reise til farlige eller ustabile land, eller dersom selve reisen er så belastende at den ikke vil være bra for barnet. Normalt vil det være adskillig lettere å få gjennom et reiseforbud dersom selve reisemålet kan karakteriseres som farlig. Likevel kan det også tenkes tilfeller hvor selve reisen kan være for farlig eller for strevsomt for et barn.

Politiet kan nedlegge midlertidig reiseforbud

Politiet kan fastsette et midlertidig reiseforbud i en akuttsituasjon hvor man frykter at den andre forelderen vil ta med barnet til utlandet for godt. Et slikt reiseforbud kan ikke påklages. Forbudet gjelder kun frem til retten har behandlet begjæring om reiseforbud.

Hva gjør jeg i mellomtiden?

Foreligger det akutt fare for at den andre forelderen vil ta med barna ut av landet for godt, bør man ta alle tilgjengelige praktiske grep for å hindre det frem til rettsvesenet har avgjort spørsmålet om reiseforbud. Det kan være å holde tilbake passet eller å sørge for at barna rent fysisk er utenfor den andre forelderens rekkevidde. Dette er drastiske virkemidler som kun bør benyttes når det foreligger sterk mistanke om bortføring til utlandet.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde