Barnerett | Rettsområde | Advokatene i Oslo

Barnerett omfatter blant annet barns rettigheter etter barneloven, foreldres rettigheter etter barneloven og forholdet mellom barn og foreldre. Vi har advokater med lang erfaring og innsikt i de ulike rettslige utfordringer som foreldre og foresatte kan møte.

Barns og foreldres rettigheter

Vi bidrar til avklaring av barns rettigheter etter barneloven og spesiallovgivningen, samt foreldres kompetanse til å treffe avgjørelser på barnas vegne. Lovgivningen på dette området er spredt og omfatter spørsmål knyttet til skole og utdanning, helse og livssyn, vergemål, økonomiske forhold m.m.

Barnefordeling og samværsrett

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Barnelovens fokus er at alle avgjørelser etter denne loven skal baseres på løsninger som er til «barnets beste» og det er derfor fokus på å løse konflikter på lavest mulig konfliktnivå.

Vi bistår foreldre i forbindelse med spørsmål knyttet til foreldreansvar, bosted og samvær i saker hvor det er uenighet mellom foreldrene om hva som er best for barnet. Vi søker å løse sakene med lavest mulig konfliktnivå gjennom mekling både utenfor og i domstolsbehandling, der det er mulig. Enkelte saker må behandles av domstolene, og vi har erfarne advokater med god kompetanse som håndterer den rettslige prosessen.

Advokatene i Oslo bistår foreldrene i alle saker etter barneloven.

Saker etter barneloven kan være:

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vil du raskt bli kontaktet av en av våre barnerettsadvokater.

Saker etter barneloven omfattes av Fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkår for inntekt og formue er oppfylt. Les mer om fri rettshjelp her.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående barnerett


Se aktuelle fagartikler om barnerett:

Endring av dom eller rettsforlik – endringssaker etter barneloven
Endring av dom eller rettsforlik – endringssaker etter barneloven

Dersom en dom er blitt rettskraftig eller det foreligger et rettsforlik er avgjørelsen endelig innenfor de aller fleste rettsfelt. I barnesaker er dette litt annerledes, ettersom det kan skje endringer…

Les hele artikkelen
Reiseforbud – Kan jeg hindre den andre forelderen å ta med barnet til utlandet?

Noen foreldre misliker at den andre tar med barna til utlandet, mens…

Les hele artikkelen
Kan jeg gå til rettssak for å få den andre forelderen til å stille opp for barna?

Hvert år behandles et høyt antall saker etter barneloven for norsk rett,…

Les hele artikkelen
Kan barneverntjenesten vitne i saker mellom foreldre etter barneloven?

Det er ikke uvanlig at barneverntjenesten har hatt befatning med saker hvor…

Les hele artikkelen