Kan barneverntjenesten vitne i saker mellom foreldre etter barneloven?

barneverntjenesten vitne

Det er ikke uvanlig at barneverntjenesten har hatt befatning med saker hvor foreldrene senere får en rettslig behandling om foreldreansvar, bosted og samvær etter barneloven. Det gjør at en eller begge foreldrene kan ønske å føre saksbehandler fra barneverntjenesten som vitne. Barneloven inneholder en egen bestemmelse om dette i § 61 a, om at barneverntjenesten kan vitne i saker etter barneloven, uten å bli hindret av taushetsplikt.

Innhenting av barnevernsdokumenter

Opplysninger fra barneverntjenesten kan komme inn i saker etter barneloven på ulike måter og på forskjellige tidspunkt. Mange barneadvokater anmoder domstolen om selv å innhente barnevernsdokumenter allerede ved inngivelse av stevning eller tilsvar. Den praktiske fordelen med dette er at man sikrer at alle parter har de samme dokumentene. Dersom advokater selv innhenter barnevernsdokumenter på to forskjellige tidspunkt, kan det ha kommet til ytterligere dokumenter i mellomtiden.

Hvordan får man frem barneverntjenestens syn?

Det er prinsipielt fire måter man kan få frem opplysninger fra barnevernstjenesten på i saker mellom foreldre etter barneloven.

  • Innhenting av barnevernsdokumenter
  • Sakkyndig kan gå gjennom barnevernsdokumenter og snakke med saksbehandler
  • Barneverntjenesten kan føres som vitne ved behandling av midlertidig avgjørelse
  • Barneverntjenesten kan først som vitne under hovedforhandling.

Hva er taktisk klokt for meg?

Erfarne og spesialiserte barneadvokater vil kunne gi sin klient begrunnede råd om hvordan opplysninger fra barneverntjenesten skal håndteres, både med hensyn til tidspunkt og metode. Barneadvokater med erfaring fra både barnevernssaker og barnelovssaker, vil også kunne bistå klienten med løpende vurderinger av hvordan barnevernssaken vil virke inn på barnelovssaken

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde