Oppbevaring, registrering og forhåndsgodkjenning av fremtidsfullmakt

Hvordan oppbevare en fremtidsfullmakt:

Som fullmaktsgiver er du selv ansvarlig for at fremtidsfullmakten i original oppbevares trygt. For eksempel i en safe eller lignende. Oppbevaringen bør gjøres i samråd med fullmektigen. På den måten vet fullmektigen hvor den originale fremtidsfullmakten er når fremtidsfullmakten trer i kraft og skal tas i bruk. Alternativt kan det opprettes flere originaldokumenter, hvor det kan spesifiseres i fremtidsfullmakten at det for eksempel er opprettet to originaler. Fullmaktsgiver og fullmektigen kan da oppbevare hver sin original, hvis fullmaktsgiver ønsker det.

Det finnes per i dag ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for testament.

Kan man registrere en fremtidsfullmakt:

Fremtidsfullmakten skal først sendes til Statsforvalteren når den har trådt i kraft og fullmektigen ønsker å søke om stadfesting av fremtidsfullmaktens ikrafttredelse.

Hvis du har få eller ingen nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.

Kan fremtidsfullmakten forhåndsgodkjennes?

Statsforvalteren har ikke mulighet til å godkjenne en fremtidsfullmakt før den skal tas i bruk. Du, som fullmaktsgiver har selv risikoen for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den dekker ditt fremtidige hjelpebehov og ønske om bistand. Hvis du ønsker veiledning og hjelp når det gjelder utformingen av selve fullmakten, bør du kontakte en av våre advokater.

Advokatene i Oslo har mye erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakter, og vi hjelper gjerne deg med å sikre en gyldig og formriktig fremtidsfullmakt.

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde