Fri rettshjelp | Advokatene i Oslo

Fri rettshjelp er en ytelse som helt eller delvis betales av staten. Denne ytelsen reguleres gjennom rettshjelpsloven, som blant annet sier noe om hvem som kan gi fri rettshjelp, hvem som kan motta det og når man kan motta det.

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Inntektsgrensen har over tid vært svært lav, men har økt noe fra 2022.

Inntektsgrensen i år 2024 er kr 350 000 for enslige og kr 540.000,- for ektefeller/samboere, samt en maks nettoformue på kr 150 000.

Statsforvalterens rettshjelpskalkulator kan hjelpe deg med å finne ut om du har rett på fri rettshjelp.

Advokaten bistår gjerne med søknad om fri rettshjelp. Ved behandling av søknad om fri rettshjelp kan Statsforvalteren og domstolene i noen tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue:

 Du kan du få fri rettshjelp i følgende saker: 

  • i barnevernssaker for Barneverns- og helsenemnda og for domstoler
  • i saker for Kontrollkommisjonen etter lov om tvungent psykisk helsevern samt for domstoler om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. 

Unntak fra egenandel: Hvis din inntekt/formue ligger under inntektsgrensen, skal du heller ikke betale egenandel.

Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som fra januar 2024 er 1215 kroner). 

I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Se lov om fri rettshjelp.