Barnevern og prosessen | Rettsområde | Advokatene i Oslo

Vårt spesialfelt er hjelp og bistand i forbindelse med:

Barnevern og prosessen

Akuttplassering

Dersom barnevernet treffer et akuttvedtak og plasserer barn i fosterhjem, kan foreldrene klage dette vedtaket til barneverns- og helsenemnda. Foreldrene vil da møte sammen med sin advokat i nemndsmøte 3 – 5 dager etter at klage er sendt inn.

Omsorgsovertakelse

Ved sak om omsorgsovertakelse etter barnevernsloven § 5-1, kan barneverntjenesten fremme forslag om at omsorgen skal fratas foreldrene. Dette vil først kunne bli gjort etter at barneverntjenesten har ferdigstilt sin undersøkelse, som vanligvis tar ca. 3 måneder. Barneverns- og helsenemnda fatter vedtak om vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt eller ikke.

Det tar vanligvis noen måneder fra slik begjæring er sendt til nemnda i Oslo, før den blir behandlet i nemndsmøte.

Dersom foreldrene taper saken, kan dette bringes inn for tingretten. Dette gjelder både for akuttvedtak og omsorgsovertakelse.

Bekymringsmelding og undersøkelse

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding for et barn, plikter den å foreta en snarlig vurdering av om det er grunnlag for å undersøke omsorgssituasjonen nærmere. Om så er, blir det opprettet en undersøkelsessak. Foreldrene skal orienteres om dette.

Undersøkelsen varer som oftest inntil 3 måneder, og innebærer at barnevernet innhenter informasjon fra ulike offentlige instanser. (skole, barnehage, helsestasjon, lege etc.) Det vil også bli avholdt møter med foreldrene, og de får mulighet til å komme med sine synspunkter.

Det vanligste utfallet av slike undersøkelser er at barnevernet henlegger saken eller vedtar en form for hjelpetiltak for å avhjelpe situasjonen.

Alle kommuner har et barnevernskontor. I Oslo er det barnevernskontor i hver enkelt bydel.

Barnevernvakten i Oslo tar imot henvendelser i akuttsaker på kveldstid og i helgene. Adressen er Sentrum Politistasjon, Telefon 22 70 55 80 / 22 70 55 81 Mobil: 928 38 328 / 480 16 832

Barne- og familieetaten har ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner, og tilbyr bydelenes barneverntjeneste plasser i det kommunale eller private tiltaksapparatet.

Har du behov for en erfaren advokat som god kjennskap til hvordan barnevernssystemet fungerer, ta kontakt med oss.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående barnevern


Se aktuelle fagartikler om barnevern:

Behandling i Fylkesnemnda
Behandling i Fylkesnemnda

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker behandler saker etter barnevernsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. De fleste sakene som behandles der er barnevernssaker. Fylkesnemnda er ikke en ordinær domstol, men…

Les hele artikkelen
Hva er et beredskapshjem?

Når barneverntjenesten griper inn og henter barn, fatter de et akuttvedtak. Foreldre…

Les hele artikkelen
Kan barnevernet kreve tilsyn?

Barnevernet har barna mine, kan de kreve tilsyn? Hovedregelen er at barn…

Les hele artikkelen
Tilbakeføring av barn fra barnevernet

Mange foreldre er dypt uenige i at barnevernet skal overta omsorgen for…

Les hele artikkelen