Behandling i Fylkesnemnda

Behandling i Fylkesnemnda

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker behandler saker etter barnevernsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. De fleste sakene som behandles der er barnevernssaker. Fylkesnemnda er ikke en ordinær domstol, men et «domstollignende organ». Mange mennesker har hørt om ordinære domstoler, og har en viss ide om hvordan saker der behandles. De aller færreste vet hva fylkesnemnda er, enda færre har faktisk vært der. Ordinære domstoler har åpen behandling, det betyr at hvem som helst kan komme og se på de fleste sakene. Fylkesnemnda har imidlertid lukkede dører. Det er stengt for tilhørere, det betyr at kun foreldre som har vært der og profesjonelle aktører som opptrer der vet hvordan det egentlig foregår.

Behandling av akuttsaker – barnevernsloven § 4-6

Når barneverntjenesten har truffet vedtak om midlertidig omsorgsovertakelse, også kalt akuttplassering, skjer ting veldig fort. Foreldre kan klage på akuttvedtaket. Fylkesnemnda plikter da å behandle klagen så raskt som mulig, normalt innen noen få dager. Avgjørelsen skal være tatt innen en uke etter at nemnda mottok klagen. Det er selvsagt bra at behandlingen skal skje veldig fort. Samtidig påvirker det selve klagebehandlingen ganske drastisk. Hovedregelen er at det skal være muntlig behandling av klage på akuttvedtak. Det er da kun nemndsleder som tar avgjørelsen. Nemndsleder er ansatt i Fylkesnemnda, og normalt utdannet jurist. Selve forhandlingsmøtet er ganske kort, sjeldent mer enn tre til fire timer. I barnevernssaker er det gjerne en omfattende historikk, med svært mange dokumenter. Foreldre har mye de ønsker å formidle, samtidig som de er i krise etter å ha blitt fratatt barnet sitt. Dessverre opplever mange foreldre nemndas behandling av klage på akuttvedtak som hesblesende og lite tillitvekkende. Foreldre kan ønske å belyse saken gjennom omfattende vitneførsel, noe det sjeldent er tid til. Barneverntjenesten gis medhold i de aller fleste saker om akuttplassering. Noen foreldre tenker gjerne at man ikke har noe å tape, at situasjonen uansett ikke kan bli verre enn den allerede er når barneverntjenesten har tatt barna. Nettopp derfor er det viktig at foreldre rådfører seg med en erfaren og spesialisert barnevernsadvokat straks barneverntjenesten fatter akuttvedtak. Vinner man ikke frem i fylkesnemnda med klage på akuttvedtak er man ikke bare tilbake til start, man har en enda vanskeligere situasjon enn hva man begynte med. Klager man på akuttvedtaket uten å få medhold i nemnda så vil nemndas avgjørelse bli liggende i saken videre. Det kan ha to svært negative konsekvenser. For det første kan det redusere muligheten for å komme i en konstruktiv dialog med barneverntjenesten med sikte på tilbakeføring. For det andre vil det kunne øke faren for at barneverntjenesten krever en varig omsorgsovertakelse senere.

Behandling av saker om omsorgsovertakelse – barnevernloven § 4-12

Fylkesnemnda er et domstolslignende organ, men ikke en ordinær domstol. De som bestemmer i nemnda betegnes derfor ikke som dommere, men nemndsmedlemmer. Vanligvis er det tre nemndsmedlemmer som tar avgjørelsen i saker om omsorgsovertakelse. Når nemnda skal settes sammen blir det pekt ut en nemndsleder, som er en slags hoveddommer i saken. Nemndsleder er utdannet jurist, og ansatt i fylkesnemnda. Ett medlem er fra det alminnelige utvalget, det vil si en helt vanlig person uten spesielle krav til yrke, utdannelse eller forkunnskaper. Det tredje medlemmet er det sakkyndige medlemmet. Han eller hun har særlig kompetanse, vanligvis er de utdannet psykolog eller lignende.

Behandlingen av saker om omsorgsovertakelse er ganske lik en ordinær domstolsbehandling. Foruten de tre nemndsmedlemmene møter foreldrene, partsrepresentanten til barnevernet, advokatene til foreldrene og kommunens advokat. Kommunens advokat presenterer først saken gjennom sitt innledningsforedrag. Der blir det redegjort for hvorfor barnevernet ønsker å gjennomføre omsorgsovertakelsen, hva som er blitt forsøkt av hjelpetiltak, hvilke vitner som skal føres, og hvilke dokumenter de mener er de viktigste. Deretter får foreldrenes advokat(er) ordet, de skal kort presentere hvordan foreldrene ser på saken. Etter innledningene er det partsforklaringer fra barneverntjenesten og foreldrene. De får normalt spørsmål fra sin egen advokat først, deretter motpartens advokat, og til slutt fra nemndsmedlemmene. Dyktige barnevernsadvokater skiller seg gjerne fra sine kolleger ved at de er svært flinke til å forberede foreldre før de skal forklare seg i fylkesnemnda. Foreldre har en ganske utakknemlig oppgave. De befinner seg gjerne i en ytterst presset situasjon, hvor følelsene er sterke og fortvilelsen lett kan ta overhånd. Samtidig er nettopp hvordan de opptrer under sin partsforklaring veldig viktig for resultatet av saken. Erfarne barnevernadvokater vet hvordan man forbereder foreldre, slik at den kanskje viktigste forklaringen de gir i løpet av sitt liv også blir en av de aller beste.

Etter partsforklaringer er det vitneførsel. Den kan være vond for foreldrene. Altfor ofte opplever man at offentlige ansatte vitner har hatt grundige samtaler med barneverntjenesten i forkant, og at forklaringene er påvirket av et ønske om at barneverntjenesten skal vinne frem. Beredskapsforeldre maler gjerne et overdrevent dystert bilde av tilstanden barnet var ved plassering, for deretter å forklare hvor store fremskritt når barnet har vært hos dem. Saksbehandlere i barneverntjenesten skal opptre objektivt og nøytralt, mange foreldre opplever forklaringer gjennomsyret av et intenst ønske om å «vinne». Det er trist, spesielt ettersom foreldrene normalt vil måtte forholde seg til mange av de samme menneskene i barneverntjenesten også etter at saken er avsluttet.

Det siste som skjer når nemnda behandler saker om omsorgsovertakelse er at advokatene holder avsluttende innlegg, også kalt prosedyre. Aktørene får ikke vite resultatet av behandlingen samme dag saken avsluttes. Avgjørelsen sendes elektronisk til advokatene, og pr post til foreldrene.

Avgjørelser fra fylkesnemnda kan ankes inn for tingretten. Der blir den behandlet av domstolen på samme måte som alle andre typer saker. Fylkesnemnda er blitt kritisert av advokater gjennom mange år, mye av kritikker rettes mot at barneverntjenesten får medhold i de aller fleste sakene. Barnevernsadvokater erfarer regelmessig at det er mye større sannsynlighet for å vinne frem for foreldrene i tingretten og lagmannsretten, altså i de ordinære domstolene.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde