Unngå offentlig innblanding med fremtidsfullmakt

Har du tenkt på hvem som skal ivareta dine økonomiske og personlige interesser hvis du ikke lenger klarer det selv?

Du bør opprette en fremtidsfullmakt før det er for sent og unngå innblanding fra offentlige myndigheter.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Hvis du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser i økonomiske eller personlige forhold, grunnet alvorlig sykdom eller sinnslidelse, som for eksempel demens, kan du gi fremtidsfullmakt allerede i dag til en eller flere personer som skal representere deg i fremtiden. Fullmakten må skrives før du blir syk, og du kan selv bestemme hvem du ønsker skal ivareta dine interesser.

Før 2013 var det eneste alternativet å få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Det var usikkert hvem som ble oppnevnt som verge, og avgjørelser som ble tatt på vegne av deg var utenfor din kontroll.

En slik innblanding kan oppleves som invaderende for mange familier og man blir låst til Statsforvalterens avgjørelser. Etter en endring i vergemålsloven er det nå åpnet for at du allerede før behovet for bistand oppstår, kan utnevne – i form av en fremtidsfullmakt – en eller flere fullmektiger i felleskap som skal ivareta dine interesser. De fleste velger ektefelle, samboer eller barn som fullmektig.

Hva kan du bestemme?

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal omfatte.

Du kan for eksempel gi fullmektigen tillatelse til å opptre på dine vegne i all kommunikasjon med det offentlige og finansinstitusjoner, disponere dine bankkonti, plassere dine verdier i spareprodukter, utøve eierrettigheter for dine aksjer, selge fast eiendom og forvalte eller selge øvrige verdier.

Du kan videre bestemme at dine verdier skal overføres til dine arvinger som forskudd på arv i henhold til arveloven eller ditt til enhver tid gjeldende testament.

Fullmakten vil tre i kraft etter erklæring fra lege om at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Pass på formkravene

  • En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som du har godtatt, og som er til stede sammen og vet at dokumentet er en fremtidsfullmakt.
  • Mens vitnene er til stede, skal du skrive under dokumentet eller vedkjenne deg din underskrift. Vitnene skal deretter underskrive dokumentet mens du er til stede.
  • Den som skal være fullmektig kan ikke være vitne. Et vitne kan heller ikke være din ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.
  • Videre må du ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av underskriften.

Er ikke formkravene fulgt, er dokumentet ugyldig som fremtidsfullmakt.

Tilbakekallelse av fremtidsfullmakt

Såfremt du fremdeles er samtykkekompetent, har du anledning til å tilbakekalle og endre fullmakten.

Når vilkårene for ikrafttredelse av fullmakten har inntruffet, kan den ikke tilbakekalles. Unntak er dersom fullmakten blir iverksatt på grunn av en midlertidig hendelse som for eksempel ulykke, og senere blir satt ut av kraft som følge av at du har fått tilbake evnen til å ivareta egne interesser.

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde