Kan jeg gå til rettssak for å få den andre forelderen til å stille opp for barna?

Hvert år behandles et høyt antall saker etter barneloven for norsk rett, barnesaker utgjør en vesentlig andel av det samlede saksomfanget for domstolen. Vanligvis består konflikten i at begge foreldre ønsker mer tid med barna og større innflytelse over barnas hverdag og barnas liv.

Hva hvis den andre ikke stiller opp?

Mange barn vil gjerne være mere sammen med samværsforelder, og opplever avvisninger og brutte løfter som veldig sårt. Bostedsforelder bør da gå i dialog med samværsforelder, få på plass en klokt utformet samværsavtale og gjøre sitt ytterste for et best mulig samarbeidsklima mellom foreldrene. Vi får ofte henvendelser hvor bostedsforelder er fortvilet over at samværsforelder ikke stiller opp. Det er viktig å være klar over at dette er et problem som må løses menneskelig, ikke rettslig.

Kan retten tvinge frem mere samvær?

Bostedsforelder kan ikke bruke domstolen for å tvinge den andre forelderen til å ta mere ansvar for barna. Årsaken er at alle avgjørelser i barnesaken skal være basert på hensynet til barnas beste, jf barneloven § 48. Normalt vil både dommer og sakkyndig mene at det ikke vil være til beste for et barn dersom samværsforelder blir påtvunget mer samvær enn han eller hun ønsker.

Hvilke virkemidler kan brukes?

Foreldre som strever med at den andre forelderen ikke vil stille opp for barna, bør ta kontakt med familievernkontoret. De har et bredt spekter av virkemidler som kan benyttes for å øke begge foreldrenes forståelse for barnas behov. Dersom samarbeidsklimaet mellom foreldre er vanskelig, kan det bidra positivt dersom foreldrene får snakke med uavhengige fagfolk som arbeider med barns relasjoner til voksne.

Hva blir resultatet av at man ikke stiller opp?

Riset bak speilet for samværsforeldre som ikke gjennomfører samvær i henhold til avtale, er at samværsavtalen da må tilpasses slik at samværsomfanget ikke er høyere enn hva som faktisk lar seg gjennomføre. Det kan igjen få betydning for fastsettelse av barnebidrag. Den langt mer alvorlige konsekvensen er at barn som føler seg neglisjert av samværsforelder mange ganger ender med å avbryte all kontakt med samværsforelder. Det setter dessverre dype spor hos barn, og er noe samværsforelder bør gjøre sitt ytterste for å unngå.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde