Samvær etter omsorgsovertakelse

Samvær etter omsorgsovertakelse | Barnevern - Samvær | Advokatene i Oslo

Foreldre og barn har en rett til samvær etter en omsorgsovertakelse. Dette er en rettighet som er beskyttet i norsk lov og i den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.

Både barn og foreldre har rett til dette, jf. barnevernloven § 4-19 og barnekonvensjonen art. 9 og EMK art. 8. Mulighet for samvær mellom barn og foreldre skal også inngå i vurderingen av valg av plasseringssted, § 4-15.

Minimumssamvær skal fastsettes i vedtak

I vedtak om omsorgsovertakelse skal også (minimums)samvær fastsettes– det er ikke tilstrekkelig å bare si at det skal være samvær og at det er opp til barnevernstjenesten hvor mye.

Samværsnekt

Fylkesnemnda kan nekte samvær i visse tilfeller, men da kreves det spesielle og sterke grunner for dette. At det vil være en varig/langsiktig omsorgsovertakelse ikke nok til å nekte samvær. Det avgjørende vil uansett være hva som er best for barnet og hvilken virkning samvær vil få for barnet.

Mulighet for mer samvær

Minimumssamværet kan utvides av barnevernstjenesten dersom hensynet til barnet tilsier det.
Verdt å merke seg er at barnevernstjenesten ikke kan gi mindre enn vedtaket – dersom samvær skal settes ned kreves det nytt vedtak i fylkesnemnda. Vedtak om samværsmengde kan bringes inn for rettslig overprøving/ankes.

Tilsyn under samvær

Det kan bestemmes at samvær skal gjøres under tilsyn. Dette er noe som anses å være inngripende ovenfor foreldrene, og derfor kreves det konkrete og tungtveiende grunner for dette. Barnevernstjenesten kan ikke bare rutinemessig pålegge tilsyn «for sikkerhets skyld» – det må være nødvendig for barnet.

Samvær til andre enn foreldrene

Det kan gis samvær til andre enn foreldrene, jf. lovens § 4-19. for eksempel kan det gis samvær til slektninger eller andre barnet har nær tilknytning til. Dersom dette er ønskelig må en be fylkesnemnda om å ta stilling til dette. Typisk kan dette være situasjonen der en eller begge av foreldrene er døde, og en ønsker at barnet skal kunne beholde kontakt med den del av familien.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående samvær etter omsorgsovertakelse


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde