Tilbakeføring av barn fra barnevernet

Tilbakeføring av barn fra barnevernet

Mange foreldre er dypt uenige i at barnevernet skal overta omsorgen for deres barn, det vil si gjennomføre en omsorgsovertakelse. De aller fleste ønsker at barnet skal komme hjem til foreldrene så fort som mulig. Erfarne og spesialiserte barnevernsadvokater kan gi konkrete praktiske råd om hva foreldre kan gjøre for å øke sannsynligheten for at barna får komme hjem til foreldrene så tidlig som mulig. Vi kan også gi strategiske råd om hvilke grep som bør gjøres overfor barneverntjenesten og fylkesnemnda for at sannsynligheten for en vellykket tilbakeføring kan bli størst mulig.

Skaff deg oversikt

Når barneverntjenesten gjennomfører en omsorgsovertakelse må det begrunnes. I avgjørelser fra fylkesnemnda skal det stå hvorfor barnet ikke kan bo hjemme hos foreldrene. Det kan være sårt og opprørende for foreldre å lese slike begrunnelser, spesielt ettersom mange mener at avgjørelsene ikke er riktige. Likevel vil det normalt være klokt dersom man leser dokumentene fra barnevernet og fylkesnemnda grundig.

Jobb med svakhetene

Foreldre bør absolutt vurdere om det er praktiske grep som kan tas for å øke sannsynligheten for tilbakeføring. Er det anført svake foreldreferdigheter bør man vurdere et foreldreferdighetskurs, dette kan ofte barnevernet tilby. Foreldre som er blitt anklaget for utagering bør vurdere å gjennomføre et sinnemestringskurs. Dersom det er rusproblematikk kan det være klokt å gjennomføre frivillige rustester for å kunne dokumentere at man nå er rusfri. Anklager om ustabilitet og mange flyttinger bør møtes med det motsatte, mest mulig ro og forutsigbarhet i livet.

Kan du samarbeide med barneverntjenesten?

Foreldre som har opplevd at barneverntjenesten har tatt barna bort fra dem, har veldig ofte et vanskelig forhold til barneverntjenesten. Det er krevende å måtte forholde seg til de samme menneskene som tok barna bort fra hjemmet. Når målet er tilbakeføring, bør det likevel vurderes om det er ting som kan gjøres for å få til et fungerende samarbeid med barneverntjenesten. Det er flere årsaker til dette. For det første vil tilbakeføringer som skjer i en prosess hvor det er tett samarbeid mellom foreldrene og barneverntjenesten gå raskere. For det andre vil fylkesnemnda som regel forvente at foreldre vil kunne samarbeide med barneverntjenesten etter en tilbakeføring.

Når skal man velge konfrontasjon i stedet?

Barneverntjenesten i mange kommuner kan ha en altfor restriktiv tilnærming til spørsmålet om tilbakeføring. Dette på tross av at Norge er blitt felt i EMD i en rekke barnevernssaker. Dersom det ikke lykkes å etablere et konstruktivt samarbeid med barneverntjenesten om tilbakeføring, må en mer konfronterende linje velges. Man kan da kreve at fylkesnemnda behandler spørsmålet tidligst 12 måneder etter at avgjørelsen om omsorgsovertagelsen var rettskraftig.

Det er svært viktig at foreldre tar gode strategiske valg i spørsmål om tilbakeføring. Ideelt sett skal man sørge for at en sak om tilbakeføring behandles på det perfekte tidspunktet. Det betyr i realiteten på det tidspunktet sannsynligheten for å vinne fram er så høy som mulig. Dersom fylkesnemnda (og eventuelt domstolen) behandler tilbakeføringssak uten at foreldrene får medhold, må man vente nye 12 måneder.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående tilbakeføring av barn fra barnevernet

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde