Kan barnevernet kreve tilsyn?

Kan barnevernet kreve tilsyn?

Barnevernet har barna mine, kan de kreve tilsyn?

Hovedregelen er at barn har krav på samvær med sine biologiske foreldre selv om barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barna. Det skal svært sterke grunner til for å nekte samvær. Utgangspunktet er at slikt samvær skal skje med bare foreldrene og barna tilstede. Likevel opplever mange foreldre at barneverntjenesten krever tilsyn under samvær.

Fylkesnemnda plikter å ta stilling krav om tilsyn. Foreldrenes advokat må legge ned egen påstand som omhandler spørsmålet om tilsyn. Det kan være en krevende taktisk vurdering om og eventuelt når man bør forsøke å hindre tilsyn.

Barnevernet har barna mine, kan de kreve at jeg tar rustester?

Barneverntjenesten bestemmer ikke over biologiske foreldre når de har overtatt omsorgen for barn. De kan heller ikke pålegge foreldre å ta rustester, uansett hva de måtte mene om foreldrenes rushistorikk. Mange foreldre opplever likevel et sterkt press fra barneverntjenesten om å avlegge rustester. Barneverntjenesten kan også legge adskillig tyngde bak kravet om rustester, ettersom det kan ha stor betydning for mulighetene til tilbakeføring og for samværsspørsmålet.

Hvorvidt man bør akseptere å avlegge rusprøver, og i tilfelle hvordan, hvor ofte og hvor lenge, bør man drøfte med en erfaren barnevernsadvokat. En rekke momenter må da inn i vurderingen, det kan være alt fra pågående russituasjon, tidligere rushistorikk og hvordan det vil innvirke praktisk i hverdagen.

Bør jeg akseptere tilsyn?

Foreldrene må ta stilling til om de aksepterer at barnevernet ønsker å føre tilsyn under samvær. De negative konsekvensene er mange og åpenbare. Det kan påvirke samværskvaliteten negativt ettersom både foreldre og barn kan føle det kunstig og ubehagelig med fremmede tilsynspersoner i rommet. Tilsyn kan også gjøre at samvær skjer sjeldnere og kortere, ettersom barneverntjenesten ofte må engasjere eksterne firmaer for å gjennomføre tilsyn.

Samtidig kan et krav om tilsyn ofte ledsages av et forbud mot å snakke med barna om omsorgsovertakelsen. Dette er et sårt og vanskelig tema for mange foreldre. Det kan være vanskelig for barn å forstå hvorfor de er blitt tatt bort fra foreldrene, og har behov for å snakke med foreldrene om dette når de møtes.

Det kan likevel også være noen taktiske fordeler ved tilsyn. Dersom barneverntjenesten er veldig negative i sine beskrivelser av samspillet mellom foreldre og barn, kan det være en fordel for foreldre at eksterne og uavhengige tilsynspersoner observerer samspillet og skriver rapport om det. Tilsynsrapporter kan være viktige for foreldrene både ved behandling i fylkesnemnda og tingretten.

Jeg får ikke lov til å snakke med barna mine om omsorgsovertakelsen

Barneverntjenesten forsøker ofte å hindre foreldre og barn i å snakke om det de er aller mest opptatt av under samvær, det at barna er plassert i et fremmed hjem. Typisk vil barneverntjenesten begrunne dette med at barna skal skjermes, og at barna får reaksjoner etter samvær hvis det blir snakket om omsorgsovertakelsen. Det kan ved første øyekast fremstå som en fornuftig og naturlig holdning, likevel er dette en problemstilling som bør vurderes nøye.

Barn kan ha behov for å vite hva som skjedde og om foreldrene har det bra, andre kan være redd for at de ikke lenger er ønsket av foreldrene. Det kan fort skje dersom foreldrene av strategiske årsaker har valgt å samtykke til at barna skal bo et annet sted i en periode.

Foreldre opplever gjerne at barna har fått bruddstykker av informasjon fra barneverntjenesten, beredskapshjem eller fosterforeldre. Den kan ha vært upresis eller rett og slett feil eller negativt ladet. Da vil det utgjøre en stor urett mot barna dersom foreldrene ikke får snakke om temaet med barna på en konstruktiv og alderstilpasset måte.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde