Hva er et beredskapshjem?

Hva er et beredskapshjem?

Når barneverntjenesten griper inn og henter barn, fatter de et akuttvedtak. Foreldre er gjerne dypt bekymret for hvor barna da er og hvordan de har det. Rent fysisk fraktes de aller fleste barn til et beredskapshjem. Det er Bufdir som inngår avtale med beredskapshjem. Vanligvis består et beredskapshjem av et par eller en familie. De er beredt til å ta imot barn på kort varsel.

Et beredskapshjem skiller seg fra et fosterhjem ved at det er ment som en kortvarig løsning. Det varierer likevel mye hvor lenge barn er i et beredskapshjem, fra noen få dager til perioder på over ett år. Etter en akuttplassering er det barneverntjenesten som har ansvaret for at barn får god nok omsorg. De har som regel et tett samarbeid med beredskapshjemmet, hvor de gir detaljert informasjon om hvordan de mener barna best kan ivaretas.

Hvordan skal jeg forholde meg til beredskapshjemmet?

Det menneskelige

Foreldre som er blitt fratatt barna sine av barneverntjenesten har ofte et vanskelig forhold til beredskapshjemmet. Det kan være mange årsaker til dette. Noen opplever at beredskapshjemmet har en unødig negativ og nedlatende holdning til de biologiske foreldrene. Det kan skyldes at beredskapshjemmet utelukkende baserer seg på informasjonen de har fått av barneverntjenesten. Slik informasjon er slett ikke alltid presis, og kan være meget negativt ladet.

Vi anbefaler likevel at foreldre forsøker å forholde seg til beredskapshjemmet på en konstruktiv og samarbeidsvillig måte. Det er barneverntjenesten som henter barn ut av foreldrenes hjem, det er ikke beredskapshjemmet. Beredskapsforeldrene gjør en jobb de får betalt for. Dersom de får presis og god informasjon fra de biologiske foreldrene vil det øke sannsynligheten for at de vil kunne gi barna god omsorg.

Det strategiske og taktiske

Beredskapsforeldre har altfor ofte et negativt inntrykk av de biologiske foreldrene, spesielt rett etter at barna er blitt plassert hos dem. Ferske beredskapsforeldre får nesten alltid barn som står midt oppe i en alvorlig krise som følge av at de er blitt revet bort fra sine foreldre og sitt hjem. Det gir reaksjoner, noe mange beredskapsforeldre tolker som tegn på alvorlig omsorgssvikt hos de biologiske foreldrene. Ved å formidle presis informasjon om hvordan barna faktisk fungerte før de ble plassert, kan biologiske foreldre sørge for at beredskapsforeldrene behandler barna på riktigere måte.

Beredskapsforeldre er gjerne meget lojale mot barneverntjenesten. Under behandling av barnevernssaker i fylkesnemnda og tingretten erfarer drevne advokater at beredskapsforeldre skjønnmaler barnets situasjon hos dem, mens de tenderer til å svartmale barnas situasjon før plassering. Selv om beredskapsforeldre kan ha en økonomisk og menneskelig interesse i resultatet av en barnevernssak, tilsier vår erfaring at spesielt fylkesnemnda tillegger vitneforklaringer fra beredskapsforeldre urimelig stor vekt. Biologiske foreldre kan gjøre sitt for å unngå dette, ved å tilstrebe en best mulig dialog med beredskapshjemmet helt fra plasseringstidspunkt. Dernest setter det store krav til foreldrenes advokat når man skal gå beredskapshjemmet nærmere etter i sømmene. Var barnet virkelig i så dårlig forfatning da det ble tatt fra foreldrene? Skyldtes symptomene man ser omsorgssvikt hos foreldrene, eller kan det være en reaksjon på at barnet ble revet bort fra foreldrene?

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde