Frivillige hjelpetiltak og tvungne hjelpetiltak

Frivillige hjelpetiltak og tvungne hjelpetiltak / Barnevern og plassering / Advokatene i Oslo

Hjelpetiltak kan gis på to måter, enten som frivillig hjelpetiltak eller som tvungent hjelpetiltak. Det er ikke forskjell på innholdet, men forskjellen er først og fremst om du som foreldre er enig eller ikke om du skal ta imot hjelpen.

Hva innebærer frivillig hjelpetiltak?

Frivillig hjelpetiltak innebærer at du som foreldre får et tilbud om å ta imot ulik type hjelp. Du plikter ikke å ta imot dette, men det er viktig at du tenker deg nøye om før du takker nei til et slikt tilbud.

Grunnen til dette er at et tilbud om hjelpetiltak har som formål å sikre at barn har en god omsorgssituasjon og at den er god nok til barna fortsatt kan bo hjemme. Hvis du takker nei til hjelpetiltaket risikerer du at det senere blir en sak om omsorgsovertagelse, og at det blir brukt mot deg at du ikke har vært villig til å ta imot hjelp. Dersom du velger å ta imot et hjelpetiltak er det viktig at du følger dette opp, og at du forsøker å ta til deg og bruke aktivt de råd og tips som du får.

Det er likevel ikke slik at det alltid er grunnlag for å sette inn hjelpetiltak i hjemmet, og det er derfor viktig at du rådfører deg med for eksempel en advokat når du får et slikt tilbud fra barnevernstjenesten.

Hvordan besluttes tvungne hjelpetiltak?

Tvungne hjelpetiltak kan besluttes av fylkesnemnda etter begjæring fra barneverntjenesten, uavhengig av om du som foreldre samtykker eller ikke. Dersom foreldrene nekter å ta imot hjelpetiltak, kan barnevernet fremme en sak om tvungne hjelpetiltak overfor fylkesnemnda. I enkelte saker beslutter barnevernet istedenfor å reise sak om omsorgsovertagelse, en sak om å pålegge foreldrene å ta imot det aktuelle tiltaket. Et pålegg om å ta imot hjelpetiltak vil være mindre inngripende enn en omsorgsovertagelse, fordi du ved et slikt pålegg fortsatt vil ha omsorgen for dine barn. Et typisk tvungent hjelpetiltak er opphold på Foreldre- barn senter eller opphold på mødrehjem.

Dersom du nekter å ta imot et hjelpetiltak, vil det bero på situasjonen i den konkrete saken om barnevernet vil beslutte å reise sak for fylkesnemnda om å pålegge deg dette tiltaket eller reise sak om omsorgsovertagelse.

Fylkesnemnda gjør en vurdering av om det i det konkrete tilfellet er grunnlag for å tvinge foreldrene å ta imot et slikt tiltak eller ikke. På dette stadiet har du krav på en advokat dekket av det offentlige.

Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Som en hovedregel vil vi anbefale å ta imot hjelpetiltak fra barnevernstjenesten. Dette vil som regel være positivt for både deg som foreldre og dine barn. Vi ser likevel tilfeller hvor barnevernet ønsker å iverksette hjelpetiltak som ikke er forenlig med foreldrenes og barnets behov, og det er da viktig at du som foreldre sier ifra om hva dere faktisk trenger hjelp til. I et slikt tilfelle kan det være lurt å ta kontakt med en advokat.

Dersom du ønsker å lese mer, kan du besøke Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratets hjemmesider.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående foreldreansvar


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde