Reisekostnader ved samvær

Reisekostnader ved samvær | Barnerett - Samvær | Advokatene i Oslo

Når foreldrene ikke bor i nærheten av hverandre og barnet har samvær, vil det påløpe utgifter til reise i forbindelse med samvær. Mange foreldre er uenige om hvordan reisekostnadene skal fordeles i forbindelse med samvær.

Normalt sett er det få utfordringer knyttet til foreldre som bor nær hverandre, da hver forelder dekker egne kostnader. Når avstanden er større kan reisekostnader ofte blir en utfordring.

Hvem skal betale reiseutgifter ved samvær?

Utgangspunktet er at foreldrene skal dele på kostnadene til samværsreiser. Reglene om deling av reisekostnader ved samvær står i barneloven § 44.

Foreldre som ikke avtaler noe annet skal dele på kostnadene til samværsreiser. Fordelingen av kostnadene skal skje i forhold til størrelsen på inntektene deres. Barne- og likestillingsdepartementet har gitt ut et rundskriv om fordeling av reisekostnader i forbindelse med samvær, Q-15/08. Se rundskriv for reisekostnader ved samvær her.

Om fordelingen av reisekostnader blir svært urimelig, finnes det unntak for å fastsette en annen fordeling av reisekostnadene enn forholdsmessig etter foreldrenes inntekt. Det må i så fall foreligge spesielle grunner, og målet med unntaket er å unngå særlig urimelige resultater.

Hvis den ene forelderen mener det foreligger særegne årsaker til en annen fordeling av reisekostnadene, kan han/hun reise sak for domstolen eller fylkesmannen.

Det skal imidlertid endel til for at domstolen eller fylkesmannen bestemmer at unntaket om en annen fordeling av reisekostnader kommer til anvendelse. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak, hvor det blant annet kan legges vekt på foreldrenes økonomi, reisevei og reisemåte.

Hvilke utgifter skal deles?

Det er kun de direkte kostnadene som skal dekkes. Med direkte kostnader menes det utgifter til drivstoff, bompenger, ferger, tog, fly og buss.

Andre type ulemper som tapt arbeidsinntekt i forbindelse med reise knyttet til samvær med barnet, er ikke omfattet.

Dersom det er uenighet knyttet til om barnet kan reise alene, skal det tas utgangspunkt i barnets modenhet, reisens lengde, aldersgrensene for transportmiddel og om det for eksempel må bytte transportmiddel osv. Hvis det fortsatt er uenighet, må det normalt sett legges til grunn at aldersgrensen bestemmer. Barnet skal reise trygt og ha det komfortabelt.

Hvem har ansvar for henting og levering ved samvær?

Foreldrene kan selv avtale hvem som skal hente og bringe barnet til samvær, og hvor barnet skal hentes og bringes, for eksempel i barnehagen eller på skolen. Er de ikke blitt enige om noe annet, er det samværsforelderen som henter og bringer barnet.

Hvem er samværsforeldre?

Har barnet delt fast bosted, er begge foreldrene bostedsforeldre og ikke samværsforeldre. Reisekostnader etter barneloven § 44 skal da ikke fordeles.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående reisekostnader ved samvær


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde