Akuttplassering av barn

Akuttplassering av barn | Barnevern - Omsorgsovertakelse | Advokatene i Oslo

Barnevernet har myndighet til å akuttplassere barn utenfor hjemmet etter barnevernloven § 4-6 andre ledd, uten foreldrenes samtykke.

Dette kan skje når barneverntjenesten mener at barnet må flyttes akutt, fordi barnet risikerer å bli «vesentlig skadelidende» dersom de blir boende i hjemmet.

De fleste akuttplasseringer er tvangsvedtak

En akuttplassering sees på som nødvendig når det er fare for at et barn blir skadelidende av å bli værende i hjemmet. De fleste akuttplasseringer er tvangsvedtak som betyr at hverken barn eller foreldre må samtykke til plasseringen. Alle akuttvedtak er midlertidige og skal enten oppheves eller erstattes med andre vedtak. En akuttplassering kan oppleves traumatisk for barnet og uforståelig for foreldrene. De fleste barn hentes uanmeldt. Når barnevernet griper inn i en familie skjer det ofte brått og dramatisk. Da kan en dyktig advokat være til stor nytte.

Barnets alder og fungering

Barnets alder og fungering vil ha betydning i vurderingen. Barnevernet vurderer også barnets trygghet eller om det utsettes for fare. Det skal være en ganske høy terskel for å ta barna ut fra hjemmet, og situasjonen må fremstå som en alvorlig krisesituasjon, som barnet må tas bort fra. Akuttplassering kan også brukes ved mistanke om flytting av barnet til utlandet for å unndra seg vedtak om omsorgsovertakelse.

Er det fare for at barnet blir vesentlig skadelidende av å bli boende hjemme, er det barnevernets leder eller påtalemyndigheten, uten samtykke fra foreldrene, som umiddelbart kan vedta midlertidig å plassere barnet utenfor hjemmet. Akuttvedtaket skal være skriftlig.

Akuttvedtaket skal snarest godkjennes av lederen i fylkesnemnda, helst innen 48 timer.

Kontakt advokat om barn er blitt akuttplassert

Du har rett til advokat dekket av det offentlige dersom barnevernet fatter vedtak om akuttplassering etter barnevernloven § 4-6 andre ledd. Det er viktig med en erfaren og dyktig advokat i denne prosessen.

Akuttvedtaket kan påklages til fylkesnemnda. Saken skal behandles raskt. Kontakt og dialog med barneverntjenesten vil også være svært viktig. Vår erfaring er at det er lurt å ha med seg advokat. Våre advokater har mye erfaring og høy kompetanse på dette feltet, og ta kontakt med oss for advokatbistand.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående akuttplassering av barn


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde