Hjelpetiltak fra barnevernet

Hjelpetiltak fra barnevernet / Barnevern / Advokatene i Oslo

Dersom du har behov for hjelpetiltak fra barnevernet plikter barnevernstjenesten å hjelpe deg som mor eller far dersom det er utfordringer knyttet til omsorgssituasjonen til ditt barn. Denne hjelpen kalles «hjelpetiltak» innen barnevernsretten.

Kort forklart er hjelpetiltak ulike virkemidler barnevernet kan igangsette for å bedre omsorgssituasjonen for barn. Formålet med hjelpetiltak er å hjelpe slik at barn ikke kommer i en situasjon som er uholdbar eller skadelig for dem. Videre er formålet med hjelpetiltak både å forebygge og sette foreldre i best mulig stand til å gi god nok omsorg til barna i en slik grad at barnet kan bli boende hjemme.

Ulik praksis i barnevernstjenestene

Det er svært ulik praksis i barnevernstjenestene knyttet til hvor mye det blir benyttet hjelpetiltak. Det er derfor viktig at du er kjent med at barnevernstjenesten alltid plikter å vurdere hjelpetiltak før de eventuelt beslutter en omsorgsovertagelse.

De aktuelle hjelpetiltakene som skal iverksettes må være egnet til å bedre situasjonen i hjemmet slik at det ikke lenger er nødvendig med en omsorgsovertagelse. Dersom tiltakene ikke antas å kunne bedre situasjonen i hjemmet, er det heller ikke et krav om at barnevernstjenesten har forsøkt å iverksette hjelpetiltak. Med andre ord må hjelpetiltaket antas å gi den ønskede effekten.

Ulike hjelpetiltak fra barnevernet:

Det finnes en lang rekke former for hjelpetiltak, og tiltakene skal tilpasses den enkelte familie og deres behov. Det vanligste hjelpetiltaket er råd og veiledning til foreldre. Det er ulike former for veiledning, og barneverntjenesten tilbyr ofte COS-P veiledning. Andre type veiledningstiltak er:

  • Marte Meo- metoden er en veiledningsmetode basert på kommunikasjon hvor det brukes video i veiledningen for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.
  • Parent Management Training Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år som viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som ofte kommer i konflikt med andre barn og voksne.
  • MST som er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker.

Dersom du som forelder fra tid til annen har behov for avlastning, så kan et aktuelt tiltak være et besøkshjem hvor barnet kan være både på ettermiddager og i enkelte helger. Støttekontakt og frivillig plassering utenfor hjemmet er også aktuelle hjelpetiltak.

Økonomiske støtteordninger

Andre ganske vanlige tiltak er dekning av utgifter til barnehage/SFO. Barneverntjenesten har også andre type økonomiske støtteordninger som dekning av fritidsaktiviteter, ferieopphold osv. Barneverntjenesten kan også hjelpe til med henvisning til Bup.

Noen hjelpetiltak er mer å anse som kontrolltiltak enn hjelpetiltak, som for eksempel rustesting. Det kan også være aktuelt at det oppnevnes en tilsynsperson i hjemmet, som kan komme både på anmeldte og uanmeldte besøk. En tilsynsperson er en person som vil følge opp hvordan barnet blir ivaretatt og kan også gi råd og veiledning til foreldrene. Opphold på Familie- og barn senter er et av de mest inngripende hjelpetiltakene barneverntjenesten har. Det kan være krevende for foreldre å ta imot slike hjelpetiltak, og det kan være nyttig å ha en erfaren advokat å rådføre seg med. 

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående hjelpetiltak fra barnevernet


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde