Hva er en fremtidsfullmakt?

Hva er en fremtidsfullmakt? | Fremtidsfullmakt | Advokatene i Oslo

En fremtidsfullmakt er en fullmakt du kan gi til en eller flere fullmektiger for at de skal ivareta dine interesser hvis du blir dement, svekket av alderdom eller på andre måter blir ute av stand til å ta avgjørelser.

Hva skjer hvis jeg ikke har opprettet en fremtidsfullmakt?

Dersom du blir ute av stand til å ivareta dine interesser er det vergemålsloven som gjelder. Verger som er oppnevnt etter vergemålsloven plikter å ivareta interessene til dem de er verge for. Det vil likevel være vanskelig eller umulig for en verge å vite nøyaktig hvordan den de er verge for ville ha ønsket at ting skulle være.

Kan jeg opprette en fremtidsfullmakt selv?

Det er fullt mulig å opprette en fremtidsfullmakt selv. Dersom en fremtidsfullmakt ikke er opprettet etter de formkrav som gjelder, vil den dessverre ikke være gyldig. Vi opplever derfor ofte at klienter vil ha hjelp til å sørge for at fremtidsfullmakten blir opprettet på en korrekt måte.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

Det må gå tydelig frem når fullmakten skal inntre og hvem som skal være fullmektig. Vi anbefaler gjerne at man setter opp en «reserve-fullmektig» dersom den man opprinnelig ønsker som fullmektig av en eller annen grunn blir forhindret.

Hva er stadfestelse av fremtidsfullmakt?

Den som har fått en fremtidsfullmakt kan få Statsforforvalteren til å stadfeste fremtidsfullmakten. Det betyr at Statsforvalteren sjekker at fremtidsfullmakten er korrekt utformet, og at den kan tre i kraft. Dersom fullmektigen skal selge fast eiendom på vegne av fullmaktsgiver, krever Kartverket at Statsforvalteren har stadfestet fremtidsfullmakten.

Hvordan arbeider Advokatene i Oslo med fremtidsfullmakter?

Det første som skjer er at vi snakker grundig med den som skal utstede fullmakten. Vi må kartlegge nøye hvilke ønsker fullmaktsgiver har, for å kunne gi råd om nøyaktig utforming av fullmakten. Deretter utarbeider vi et utkast, som endes på epost eller i post. Når fremtidsfullmakten er ferdig til signering, kan vi også bistå med selve signeringen. Da reiser vi ofte hjem til vår klient, sørger for nøytrale og uavhengige vitner og passer på at fremtidsfullmakten blir formriktig.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående fremtidsfullmakt


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde