Hva er samtaleprosess i Fylkesnemnda?

samtaleprosess i Fylkesnemnda

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstolliknende organ som behandler blant annet saker etter barnevernsloven. Tidligere ble nesten alle saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernsloven behandlet på omtrent samme måte som en ordinær rettsak. Det bli innkalt til forhandlingsmøte, partene forklarte seg, vitner ble hørt, før Fylkesnemnda skrev en avgjørelse.

Hva er samtaleprosess?

Samtaleprosess er en annen måte å behandle saker på. Det innkalles til et møte hvor hensikten er at barneverntjenesten og foreldrene (eller ungdommen) diskuterer seg frem til en frivillig løsning. Et vanlig resultat av et samtalemøte er at man inngår en midlertidig avtale, etterlever den i tre-fire måneder, deretter avholdes det nytt møte. Samtaleprosess er en prosessform som krever frivillighet, både barneverntjenesten og foreldrene kan når som helst trekke sitt samtykke. Da blir saken i stedet behandlet på ordinær måte.

Ved oppstarten av saker i Fylkesnemnda må alle parter uttale seg om de samtykker til at saken behandles som samtaleprosess. Deretter tar nemdsleder stilling til om saken er egnet til å bli behandlet som samtaleprosess.

Lenke: https://www.fylkesnemndene.no/no/saksgang/samtaleprosess_ny/hva-er-samtaleprosess/

Bør man samtykke til samtaleprosess?

Erfarne og spesialiserte barnevernsadvokater vil kunne gi konkrete råd om hvorvidt man bør samtykke til samtaleprosess. Grunnleggende sett er det en fornuftig ide at voksne mennesker setter seg ned rundt et bord for å diskutere seg frem til løsninger, det gjelder også i barnevernssaker. Det vil imidlertid alltid være fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsformene. Advokater uten oppdatert og spesialisert kunnskap om behandling av barnevernssaker vil ofte ha en tendens til overdreven skepsis mot samtaleprosesser. Det gjør at foreldre alltid bør konsultere en spesialisert barnevernsadvokat før de tar stilling til eventuelt samtykke til samtaleprosess.

Mulige fordeler ved samtaleprosess

  • Det kan skreddersys løsninger for det enkelte barn.
  • Det kan bedre samarbeidsklimaet mellom barneverntjenesten og foreldrene, noe som vil være en fordel for foreldre på sikt ved at det reduserer fare for bruk av tvang
  • Foreldre har direkte innflytelse på de midlertidige avtalene.
  • Barneverntjenesten kan være villige til å strekke seg, både med tanke på hva som tilbys av hjelpetiltak og samværsordninger.

Mulige ulemper ved samtaleprosess

  • Foreldre kan føle seg presset til å akseptere løsninger de egentlig ikke mener er bra for sine barn.
  • Behandlingen av saken kan trekke ut i tid.
  • Foreldre som kunne vunnet frem med sitt syn under ordinær behandling, kan bli tvunget til å leve med dårligere ordninger i mange måneder.

Hvordan bør jeg forberede meg til samtaleprosess?

Det aller viktigste er at man lar seg bistå av en advokat som har omfattende erfaring med samtaleprosesser. Ettersom selve gjennomføringen av samtalemøter er så forskjellig fra ordinær behandling, vil det være nødvendig med helt andre strategier enn hva man ville benyttet under «vanlige» møter i fylkesnemnda.

Lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-97/KAPITTEL_14#%C2%A714-14

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde