Adferdsplassering av barn, barnevernloven § 4-24

Adferdsplassering av barn | Barnevern - Plassering | Advokatene i Oslo

Det finnes barn og unge som bryter med grad samfunnets normer for akseptert oppførsel. I de tilfellene hvor barn begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet, over tid misbruker rusmidler, eller på annen måte viser alvorlige atferdsproblemer kan barneverntjenesten fremme sak for fylkesnemnda om tvangsplassering på institusjon.

Det er veldig inngripende å flytte en ungdom til institusjon på tvang etter barnevernloven § 4-24, det er et stort inngrep i friheten. Da har man krav på advokat, og det er viktig at denne advokaten er erfaren og spesialisert. Advokaten vil bli betalt av det offentlige.

Varighet av plasseringen

Plasseringene kan være kortvarige eller langvarige. Kortvarige plasseringer har som formål å observere og undersøke barnet, med sikte på å finne et egnet opplegg for videre behandling. Slike plasseringer varer i 4 uker, med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 uker. Dersom formålet er langvarig behandling, kan fylkesnemnda bestemme at plasseringen skal vare i inntil 1 år, med mulighet i særlige tilfeller for forlengelse i ytterligere 1 år.

Saksgangen i saker om adferdsplassering av barn

Saker om tvangsplassering i behandlingsinstitusjon etter barnevernloven § 4-24 behandles av fylkesnemnda. Fylkesnemnda avgjør om vilkårene for tvangsplassering er oppfylt, og hvor barnet skal bo. Sakene behandles i forhandlingsmøte, som tilsvarer en rettssak.

Fylkesnemndene tilbyr samtaleprosess som en alternativ behandlingsform. Samtaleprosess forutsetter at alle parter er enige og samtykker til dette. Samtaleprosess har som hovedmål å få partene til å snakke sammen og forsøke å finne avtalebaserte løsninger istedenfor tvangsinngrep. Våre advokater har mye positiv erfaring med samtaleprosess.

Plasseringssted/valg av institusjon

Fylkesnemnda vurderer også om den foreslåtte institusjonen er materielt og faglig egnet til å ivareta barnet. Også i denne prosessen er det viktig at både barnet og foreldrene mottar kyndige advokatråd. Valg av institusjon kan ofte fremstå som tilfeldig og ikke alltid hva som passer til barnets særlige behov. Våre advokater har lang erfaring og kan bidra til riktig tilbud ut fra barnets behov.

Frivillighet/tvangsinngrep

Barn med alvorlige atferdsvansker kan bare tvangsplasseres på institusjon når mildere inngrep, som for eksempel urinprøver, veiledning eller frivillig institusjonsopphold, er forsøkt eller vurderes som nytteløse. Tvangsvedtak skal heller ikke treffes om dette ikke er den beste løsningen for barnet. Erfarne advokater kan bidra til en bedre prosess og løsning i slike saker.

Rett til advokat dekket av det offentlige

Fra det tidspunkt barneverntjenesten har bestemt at det skal fremmes sak om adferdsplassering, har ungdommen og foreldrene rett til egen advokat dekket av det offentlige. Når et barn må flytte ut av hjemmet sitt, må alle ressurser settes inn for at de skal få et bedre liv. Ungdommen og foreldrene bør derfor la seg bistå av advokat.

Ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående adferdsplassering av barn


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde