Tvangsgjennomføring av samvær

Tvangsgjennomføring av samvær | Barnerett - Samvær | Advokatene i Oslo

Hva kan du gjøre dersom barnet holdes borte fra samvær og samværsavtalen saboteres? Tvangsgjennomføring av samvær reguleres av barneloven § 65. Det innebærer at dersom bostedsforelderen saboterer samvær, så kan bostedsforelderen ilegges tvangsbot.

Retten kan ikke bestemme at barnet skal bringes til samvær ved å bli hentet med tvang. Dette gjelder også dersom det er bostedforelderen som hindrer samvær. Samværsforeldre kan oppleve dette som urimelig, men tanken bak er at tvangshenting av barn kan oppleves voldsomt og vanskelig for barna. Tvangsgjennomføring av samvær betyr derfor at bostedforelderen ilegges en bot for hvert samvær som ikke gjennomføres.

Vil det alltid bli tvangsbot dersom samvær ikke gjennomføres?

Tvangsgjennomføring av samvær skal ikke skje dersom gjennomføring av samvær er «umulig». Det skal mer til for å oppfylle umulighetskriteriet enn at barnet ikke ønsker samvær med samværsforelderen. Typisk kan være at det er kjedelig under samvær, eller at det av praktiske årsaker er vanskelig for bostedsforelderen at samvær gjennomføres.

Det følger av rettspraksis at umulighetskriteriet skal praktiseres strengt. Det følger av barneloven § 43 at mistanke om risiko for vold, overgrep eller andre skadelige handlinger, vil være grunner som gjør at det er «umulig» at samvær gjennomføres. Om det er «umulig» å gjennomføre samvær må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, der retten må ta stilling til en eventuell risiko for vold eller overgrep.

Barn over 7 år skal høres, og retten kan oppnevne sakkyndig for å snakke med barnet. Dette er særlig aktuelt dersom samvær ikke gjennomføres grunnet opplysninger om at barnet har en sterk vegring mot samvær.

Hvordan fungerer tvangsbøter?

For å få fastsatt tvangsbøter/tvangsgjennomføring av samvær må man ha en kjennelse fra retten. Dersom retten kommer til at det er grunnlag for tvangsgjennomføring, fastsettes et fast beløp bostedsforelderen må betale til statskassen for hvert samvær som ikke gjennomføres. Samværforelderen melder da ifra til innkrevende myndighet som krever inn bøtene.

Våre advokater har bred erfaring med tvangsgjennomføring av samvær. Ta kontakt med oss dersom du trenger juridisk bistand.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående tvangsgjennomføring av samvær


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde