Krav om rustesting som betingelse for samvær

rustesting for samvær

I mange barnesaker hvor det er mistanke om at samværsforelder har et rusproblem, kommer spørsmålet om rusprøver opp. Temaet er behandlet i den nasjonale veilederen for behandling av barnesaker i retten. Her kan du se hvilke vurderinger som må gjøres når dette spørsmålet kommer opp i domstolen:

Om rustesting for saksopplysning eller som betingelse for samvær el.lign. I noen barnelovsaker er bekymring knyttet til rusmiddelmisbruk av betydning for spørsmålet om bosted og samvær mv. For at samvær kan gjennomføres, krever f.eks. den ene parten at den andre avlegger urinprøver, som skal være rene eller ha fallende verdier. Dette reiser flere spørsmål, som dommeren bør sørge for å ha eller få svar på. (Det nedenstående gjelder narkotikatesting. Alkohol må eventuelt testes ved blodprøver, og anabole steroider testes ikke av Fürst, må avtales med sykehus)

1. Samtykker parten i å avlegge prøver eller ikke?

 • a. Klargjøring av konsekvenser hvis parten ikke vil? Ikke samvær?
 • b. Opplegg hvis parten samtykker, se pkt. 2 flg.

2. Hvem rekvirerer prøvetaking?

 • a. Parten selv? I så fall må det klarlegges og føres i rettsboken hva det skal testes for og hvor ofte og hvem som skal betale utgiftene. Parten må i så fall selv fylle ut rekvisisjonsskjemaet, se pkt. c.
 • b. Bedre om fastlegen rekvirerer prøver eller prøvene tas hos fastlegen. Det må også da klarlegges hva det skal testes for osv. som i pkt. a.
 • c. Dommeren? I så fall kan urinprøver med partens samtykke rekvireres hos Fürst ved utfylling av skjemaet «Legemidler og Rusmidler»

3. Hvem skal foreta prøvetakingen slik at den skjer i betryggende former?

 • a. Fastlegen?
 • b. Fürst, som påser at urinprøve avgis av den som skal testes og som foretar prøvene i henhold til rundskriv «Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting av prøver i medisinsk sammenheng» (IS-2231) fra Sosial- og Helsedirektoratet

4. Hvilke stoffer skal det testes for?

 • a. Dette må klargjøres ut fra den konkrete bekymringen i saken
 • b. På skjemaet «Legemidler og Rusmidler» er listet opp en rekke mulige legemiddelanalyser og rusmiddelanalyser som det kan krysses av for, og hver prøve har en kostnad. Ved behov kan positive screeningresultater for amfetaminer/ecstasy, benzodiazepiner, cannabinoider, kokain og opiater bekreftes ved spesifikke analyser, som kan fortelle hvilket stoff som er brukt og når det ble inntatt.

5. Hvem bestemmer hvilke verdier som kan aksepteres eller ikke ved medisinsk behandling eller etter legens forskrivning?

 • a. Dette må vurderes konkret

6. Skal det også rekvireres analyse av prøver?

 • a. Se pkt. 4

7. Hvor ofte skal prøvetaking foregå?

 • a. Avhengig av hvilket stoff eller medikament det dreier seg om. Kan avklares ved en telefon til Fürst, telefon 22 90 95 00. Avhenger f.eks. av hvor ofte det skal være samvær. En-to ganger i uken f.eks. kan være nødvendig ved hyppige samvær, mens sjeldnere samvær kan aktualisere prøvetaking nærmere samværstidspunkt. Én gang i måneden vil mest sannsynlig ikke ha noen verdi, hvis det er opp til «prøveparten» å bestemme tidspunktet. Nasjonal veileder for behandling av foreldretvister side 58 av 70

8. Hvor lenge skal prøvetakingen foregå?

 • a. Må vurderes konkret ut fra formålet med prøvetakingen
 • b. Må opplyses i rekvisisjonen, slik at det ikke blir nødvendig med ny rekvisisjon ved hver prøvetaking

9. Hvem skal betale for prøvetakingen?

 • a. Den parten som tar prøvene?
 • b. Den parten som krever prøvetaking for å akseptere samvær?
 • c. Retten? Dette kan i så fall bare være aktuelt der den parten som skal ta prøver, er innvilget fri sakførsel. Da vil prøvetakingen kunne anses som en sideutgift som dekkes av det offentlige

10. Hvem skal ha prøveresultatene?

 • a. Må vurderes konkret. Adressat for prøveresultat oppgis i rekvisisjonsskjemaet.
 • b. Prosessfullmektig for motpart? Har den parten som krever prøvetaking, prosessfullmektig, kan resultatet sende prosessfullmektigen.
 • c. Sakkyndig? Er det oppnevnt sakkyndig, kan prøveresultater sendes den sakkyndige
 • d. Selvprosederende parter? Vurderes konkret hvem som da skal motta prøveresultatene.
 • e. Retten? Bedre med b. eller c.

11. Hva er konsekvensen ved positive prøvesvar?

 • a. Må vurderes konkret etter at partene har uttalt seg om det

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde