Manipulering av barn i barnesaker

Manipulering av barn i barnesaker | Barnerett | Advokatene i Oslo

– Problemet med utidig påvirkning og manipulering av barn i barnesaker.

Barn har rett til å bli hørt når barnesaker går for retten. Fra det året de fyller 7 har de rett til å bli hørt. Deretter skal det legges mer og mer vekt på barnets mening i tråd med økt alder og modenhet.

Etter at barna har fylt 12 år følger det av praksis fra Høyesterett at det skal sterke grunner til å gå mot barnets mening. Barns rett til medvirkning finner vi i barneloven § 30.

Hvordan blir barnets mening kartlagt?

Barn skal altså gis mulighet til å uttrykke sin mening når en barnesak blir behandlet i retten. Normalt gjøres dette enten ved at den oppnevnte sakkyndige snakker alene med barnet. De siste årene er det blitt stadig vanligere at barnet gis mulighet til å snakke direkte med dommeren. Det kan være alene sammen med dommeren, eller ved at både dommeren og den sakkyndige er til stede.

Hvor mye betyr barnets mening?

Eldre barn har i realiteten stor innflytelse på resultatet i barnesaker. Dersom 12-åringen sier at han eller hun vil bo hos far, kommer det ofte en anklage fra mor om at barnet er blitt manipulert eller forledet av far, og motsatt andre veien.

Hvorfor sier barnet det?

Dette er et av de desidert vanskeligste temaene innenfor barneretten. Det er enkelt for dommer og sakkyndig å kunne konstatere hva et barn sier. Oppgaven med å skulle komme til bunns i hvorfor et barn sier det de sier, er veldig vanskelig. De færreste er uenige i at et barn skal ha innflytelse på egen hverdag. Samtidig har barn en absolutt rett til å bli skjermet for foreldrekonflikt. Store barn som snakker med dommer og sakkyndig vet at det de sier vil bli formidlet til foreldrene. De vet at en av foreldrene sannsynligvis da vil bli dypt skuffet. Kartleggingen av barnas mening i barnesaker fører dessverre altfor ofte til at barna blir eksponert for foreldrekonflikten som ligger under, og at de føler seg fanget i en lojalitetskonflikt.

Kan manipulering av barn avdekkes?

Hvordan håndterer da domstolen problemet med mulig manipulering av barn i barnesaker? Noen ganger kan det være ganske tydelig at et barn er blitt instruert eller sterkt påvirket før samtale med dommer eller sakkyndig. Dersom det er store avvik mellom hva barn har sagt til sakkyndig, og hva de tidligere har uttalt til lærere, barnevern, øvrig familie eller andre, kan det være grunn til å undre seg. Dersom domstolen legger til grunn at slik påvirkning har skjedd, vil den ofte være kritisk til hvordan den aktuelle forelderen vil være i stand til å sørge for best mulig samlet foreldrekontakt.

Hvordan blir barn påvirket?

Hvis far eller mor går hardt inn for å påvirke et barn før en samtale med dommer eller sakkyndig, er det sannsynlig at de ikke innser verdien av at barnet har god kontakt med den andre. Det er også grunn til å være skeptisk til om de faktisk prioriterer barnas behov foran sine egne, om de skjermer for konflikt og om de faktisk er innstilt på å få til et fungerende samarbeid med den andre forelderen. Påvirkning av barn kan skje ved direkte instruksjoner, ved regelrette trusler om flytting eller inngrep fra barnevern, følelsesmessig utpressing (lillesøster savner deg så fælt når du er borte) eller ved innkjøp av materielle goder eller kjæledyr.

Hvilke skadevirkninger får utidig påvirkning og manipulering?

Utidig påvirkning av barn er et alvorlig problem i mange barnesaker. Den andre forelderen vil kunne oppfattes som insisterende og konfliktdrivende ved å påpeke at barna i realiteten er blitt manipulert.

Og hva skal den andre forelderen gjøre?

Det viktigste virkemidlet en forelder har i slike situasjoner er å la seg bistå av en erfaren og spesialisert barneadvokat. Advokaten vil kunne gi tydelige råd om hvordan man skal hindre at barnet eksponeres for ytterligere press og hvordan temaet kan belyses på en saklig og konstruktiv måte under den rettslige behandlingen. Advokater som alltid står på storslegga og konsekvent velger konfrontasjonslinjen, vil ofte oppleve markant motvilje fra både dommer og sakkyndig utover i saken. Det kan dessverre gjøre at man ender med bosteds- og samværsordninger som egentlig ikke er de beste for barna.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående manipulering av barn i barnesaker


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde