Når bør jeg kontakte en spesialisert barneadvokat?

kontakte en spesialisert barneadvokat

Foreldre har svært forskjellige oppfatninger om når man bør oppsøke en barneadvokat. Erfarne barneadvokater opplever stor spredning i når første henvendelse kommer fra foreldrene vi arbeider for. Noen tar kontakt allerede under svangerskapet, mens andre venter helt til stevningen fra tingretten har dukket opp i postkassen.

Før bruddet:

Noen foreldre kontakter advokat i det skjulte mange måneder før samlivsbruddet. Spørsmålene er da ofte knyttet til hva som vil skje hvis det blir brudd, hvilke regler som gjelder og også hva som vil være et sannsynlig utfall dersom saken må behandles rettslig. Foreldre kan være engstelige for hevnaksjoner fra sin partner dersom de vil gå ut av forholdet. Noen er blitt truet med rettssak allerede før bruddet er et faktum, andre vil vite om de har lov til å flytte med barna eller hva slags samvær barna skal ha med den andre etter ett brudd.

Rett etter bruddet:

Samlivsbrudd kan være den mest alvorlige livskrisen man gjennomgår. Samlivsbrudd hvor man har felles barn kan gjøre det enda vanskeligere. Erfarne og spesialiserte barneadvokater kan gi detaljerte og konkrete råd i en slik situasjon. Hva må gjøres først, hvordan bør kommunikasjonen med den andre foregå og hvordan vil ulike handlingsvalg se ut for omverdenen dersom det senere blir en barnesak som skal behandles i domstolen. Foreldre bør da innhente ærlige og fortrologe råd fra en som har barnerett som sitt spesialfelt, enten man vil vite hva de ulike begrepene betyr eller vil ha praktiske råd til utforming av avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Før mekling på familievernkontoret:

Foreldre med barn under 16 år har plikt til å møte på mekling. Det kan skje på familievernkontoret eller hos advokater som gjennomfører tilsvarende mekling. Mekling på familievernkontoret kan være en tung og vanskelig opplevelse dersom man ikke er grundig forberedt. Mange opplever at mekler tilsynelatende tar den andres parti, at man ikke kommer til orde, eller at man rett og slett føler seg overkjørt av den andre forelderen. Advokatene i Oslo kan gi detaljerte og konkrete råd om hvordan man bør forberede seg før meklingen, hva slags strategi man bør velge under meklingen og hvordan en god samværsavtale bør være utformet.

Når det kommer brev fra motpartens advokat:

De fleste foreldre opplever det som ganske ubehagelig når de mottar et brev fra advokaten til den andre forelderen. Det kan både skyldes det faktum at en fremmed person formidler synspunkter om hva som bør skje med ens egne barn, men også at mange advokater utformer første henvendelse til motparter på en unødig streng og konfliktdrivende måte. Foreldre har selvsagt full rett til å besvare slike henvendelser selv. Vår klare anbefaling er imidlertid at man tar kontakt med en erfaren advokat som har barnerett som sitt spesialfelt straks man mottar en henvendelse i barnesak fra en advokat. Det er dessverre mange foreldre som møter ganske ubehagelig oppførsel fra motpartens advokat så lenge de ikke selv er bistått av advokat. Det kan være krasse brev hvor det trues med rettslige skritt,

eller belærende telefonhenvendelser. Våre klienter får umiddelbart informasjon om at motpartens advokat ikke lengre kan kontakte den andre foreldrenn direkte dersom de får vite at den andre parten er representert ved advokat. Det oppleves av mange som en stor lettelse.

Når det kommer stevning fra tingretten

Noen foreldre blir svært overrasket når de mottar brev fra tingretten med kopi av stevning og pålegg om tilsvar. Dersom man ikke har kontaktet advokat tidligere, bør man imidlertid gjøre det straks man mottar en stevning. Tilsvarsfristen er gjerne på to uker, det er derfor viktig at dialogen med advokaten opprettes så raskt som mulig. Utformingen av tilsvaret er viktig, ettersom det vil være dommerens første inntrykk av en forelder.

Det kan være vanskelig å rette det opp senere i prosessen dersom man har innledet saken med et svakt utformet tilsvar. Tilsvaret bør være saklig og korrekt, det må være sannferdig og utformet på en måte som ikke er unødig konfliktdrivende. Mange har brent seg på at de første skrivene til retten har skapt problemer for dem under hele den rettslige prosessen senere. Det er derfor meget viktig at man kommer riktig ut helt fra begynnelsen. Utforming av gode tilsvar i barnesaker krever en fingerspissfølelse utviklet gjennom mange års arbeid med barnesaker.

Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde