Kan jeg legge frem lydopptak i retten under barnesaken?

Kan jeg legge frem lydopptak i retten under barnesaken? Advokatene i Oslo

Det er i utgangspunktet tillatt å fremlegge lydopptak i retten (med lyd og/eller bilde) når barnesaker behandles.

Det følger av rettspraksis fra Høyesterett at bevis som er ulovlig eller utilbørlig ervervet kan nektes ført når føringen av det vil medføre en krenkelse av tungtveiende hensyn til personvernet eller rettssikkerheten”, jf. bl.a. Rt. 2007 s. 920 avsnitt (53).

Det er lov å gjøre lydopptak av en samtale man selv deltar i, det er ulovlig å gjøre opptak av samtaler mellom andre personer. Partene har i de fleste saker fri råderett innenfor de fleste rettsområder i sivile saker. Domstolen vil da forholde seg kun til de bevisene som partene legger frem. Dette er annerledes i barnesaker. Retten har et selvstendig ansvar for sakens opplysning, hensikten er å sikre at avgjørelser er basert på hensynet til barnets beste, jf. barneloven § 48.

Dommeren i barnesaker kan altså selv innhente opplysninger partene ikke selv legger frem. Foreldre i barnesaker opplever ofte at det er satt av mindre tid til hovedforhandling enn hva de ønsker. Konsekvensen er at begge parter må belage seg på at de får ført færre vitner og dokumentert færre øvrige bevis enn hva de på forhånd hadde håpet. Erfaringsmessig er ofte domstolen skeptiske til avspilling av lydopptak eller filmopptak, både under saksforberedende rettsmøter og under hovedforhandling.

Den som ønsker slike opptak avspilt, må gjerne argumentere grundig og godt for nødvendigheten av at opptaket spilles av i retten. Opptak som dokumenterer vold og trusler mot enten barn eller den andre forelderen vil lettere bli tillatt avspilt. Domstolen er adskillig mer varsom med å tillate avspilling av opptak som primært skal dokumenterer enkeltuttalelser fra den andre forelderen, eller vise kritikkverdig oppførsel fra den andre forelderen i en bestemt situasjon.

Foreldre som velger å gjøre opptak av samtaler eller situasjoner, bør være klar over at det ikke nødvendigvis vil være noen ubetinget fordel ved rettslig behandling av en barnesak. Dommer og sakkyndig vil ofte undre seg over motivene til den som gjør opptak, noe som igjen kan tegne et bilde av denne forelderen som konfliktdrivende og for fokusert på konflikten mellom foreldrene. Retten skal avgjøre hvilken løsning som er best for barna, da er det ikke alltid avgjørende hvordan den enkelte forelderen blir vurdert i tidligere konflikter mellom foreldrene.

Spesialiserte barneadvokater vil kunne gi kloke og gjennomtenkte råd om bruk av lyd- og filmopptak i barnesaker. Vanligvis vil det kun være en liten del av den helhetlige rådgivningen som bidrar til at forelderen oppnår et godt resultat i barnesaken.


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde