Kan jeg kreve fast bosted for ett av barna?

Kan jeg kreve fast bosted for ett av barna? | Barnerett - Bosted | Advokatene i Oslo

Foreldre som har to eller flere barn kan sikre barna stabilitet og forutsigbarhet ved å avtale at minst ett av barna skal stå registrert med fast bosted hos hver av foreldrene.

Det gjør at ingen av foreldrene kan ta med alle barna og flytte langt bort uten at begge foreldrene er enige om det. Dette er en type løsning som er vanligst for foreldre som samarbeider godt.  Ordningen hvor minst et av barna har fast bosted hos hver av foreldrene brukes normalt av foreldrene som praktiserer delte løsninger.

Må det være 50-50?

Det er ikke noe krav at barna må være like mye hos begge foreldre for at man skal kunne ha ett barn registrert med fast bosted hos hver av foreldrene. Hvert enkelt barn må stå med fast bosted hos den forelderen det bor mest med. Barnet kan altså være halvparten hos samværsforelder, er det mer enn halvparten av tiden hos samværsforelder skal det egentlig være registrert med bosted hos den andre.

Hva betyr det for barna?

Det er viktig at foreldre tenker nøye over mulige konsekvenser av at barna står registret med forskjellig fast bosted. Familier kan oppleve at hvert av barna søker seg spesielt mot en av foreldrene allerede før et samlivsbrudd. Dette kan forsterkes, og kanskje skape sårhet og konflikt, dersom søsken har forskjellig fast bosted.  Far og mor bør også tenke på hvordan det er for barna at de ikke har fast bosted samme sted. For mindre barn kan det ha betydning for inntak til barnehage. For større barn er bostedsadresse normalt helt avgjørende for hvilken skole man kan gå på. Det er derfor en fordel dersom begge foreldrene bor i samme skolekrets dersom de skal ha fast bosted for ett eller flere barn hver.

Hva er fordelene?

Den store fordelen med ordninger hvor begge foreldre har fast bosted for minst ett av barna er at foreldrene binder hverandre opp. Barn som vokser opp med foreldre som bor langt fra hverandre har ikke noen mulighet til å få stabilt hverdagssamvær med begge foreldrene. Lang reiseavstand vil derfor normalt gjøre at barn kun får feriesamvær og noen helgesamvær med samværsforelderen. Det kan svekke relasjonen med samværsforelderen, og dermed være uheldig og kanskje endog skadelig for barn. Foreldre som ønsker å hindre at den andre flytter langt bort med barna har således ofte sterke og gode argumenter.

Hva er ulempene?

Bindingen kan imidlertid også ha negative sider. Noen foreldre bør ikke bo for nærme hverandre, ettersom det kan øke konfliktnivået. I saker hvor det er bekymringer knyttet til rus, vold eller psykiatri kan det være fornuftig at foreldrene ikke bor for nærme hverandre. Foreldre som har hatt en særlig destruktiv parrelasjon bør også være varsomme med å benytte en løsning hvor minst ett av barna har bosted hos hver av foreldrene.

Frykten for flytting langt bort

De fleste foreldre vil på ett eller annet tidspunkt etablere seg på nytt. Resultatet kan bli endrede behov og prioriteringer, og kanskje et ønske om å flytte sammen med ny partner. Ønsket om å redusere sannsynligheten for at den andre forelderen skal flytte langt bort med barna kan også ivaretas ved bruk av delt fast bosted.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående fast bosted for ett av barna


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde