Kan jeg kreve delt fast bosted?

Kan jeg kreve delt fast bosted? | Barnerett - Bosted | Advokatene i Oslo

Delt fast bosted betyr at foreldrene må ta viktige beslutninger i barnas liv i fellesskap.

Noen beslutninger hører uansett til foreldreansvaret, det gjelder flytting til utlandet, tjenester fra spesialisthelsetjenesten og utstedelse av pass. De to vanligste motivasjonene for foreldre er:

  1. Foreldrene opplever at de er likeverdige foreldre.
  2. Begge må være enige før barna skal flytte.

Det siste kan også ivaretas ved at foreldrene avtaler at minst et av barna står registrert med fast bosted hos hver av foreldrene.

Hvor har barnet adresse?

Selv om barna har delt fast bosted, kan et barn kun ha registrert postadresse i Folkeregisteret hos en av foreldrene. For å sikre begge foreldrene lik innflytelse er det viktig at det registreres hos Folkeregisteret.

Kan man få dom på delt fast bosted?

Tidligere måtte dommere velge fast bosted hos foreldrene hos en av foreldrene dersom de ikke var enige om hvor barna skulle bo fast. Senere ble det åpnet for at det kunne avsies dom i særlige tilfeller. Det var opprinnelig ment som en snever unntaksregel. Det ble tidligere sett som en forutsetning at det var et svært godt samarbeidsklima mellom foreldrene.

I saker hvor mor og far havner i domstolen, er det sjelden et godt samarbeidsklima. Erfaringsmessig har terskelen for å vinne frem i domstolen med krav om delt fast bosted blitt noe lavere de siste årene. Det kan ha sammenheng med at delte løsninger blir stadig vanligere i samfunnet generelt.

Hva sier de sakkyndige?

Noen sakkyndige som oppnevnes av domstolen argumenterer med at dårlig samarbeid mellom foreldrene uansett er et problem som må løses gjennom dialog og kursing av foreldrene. Argumentet er da gjerne at mest mulig likestilte foreldre vil ha større sannsynlighet med å få på plass et fungerende samarbeid. På den måten blir gjerne delte løsninger brukt som et middel for å oppnå godt samarbeid, i stedet for at et godt samarbeidsklima blir satt som en betingelse for at den sakkyndige anbefaler delte løsninger.

Må det være 50-50 og annenhver uke?

Foreldre som avtaler delt fast bosted vil ofte praktisere samværsordninger hvor barna er annenhver uke hos hver av foreldrene. Det er imidlertid ikke noe krav om at barna må være 50/50 eller tilnærmet like mye hos hver av foreldrene for at man skal kunne ha delt fast bosted.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde