Kan jeg kreve 50/50-ordning for barna?

Kan jeg kreve 50/50-ordning for barna? | Barnerett | Advokatene i Oslo

Tidligere var det aller vanligste at alle barn bodde hos mor etter et samlivsbrudd, og at de kun hadde samvær med far annenhver helg og onsdag ettermiddag. De aller fleste barn er vant til å ha mye kontakt med begge foreldrene før mor og far skiller lag. I takt med økt likestilling og endrede samfunnsforhold er tendensen nå at barna har mye mer omfattende kontakt med samværsforelder.

Hva er best for barna?

Det er mange misforståelser knyttet til 50/50-ordninger, det er også stor faglig uenighet om hva slags løsninger som er best for barn etter et brudd. Barneloven er utformet slik at den ikke gir barna eller samværsforelder rett til et bestemt samværsomfang. Foreldrene står fritt til å avtale bosted og samvær for barna etter et brudd.

Kan man få 50/50-ordning i domstolen?

Dersom de ikke blir enige på egenhånd eller på familievernkontoret, må i ytterste konsekvens domstolen ta stilling. Domstolen er da forpliktet til å velge den løsningen som den mener er best for akkurat det barnet eller de barna saken gjelder. «Vanlig samvær» er definert i barneloven som annenhver helg pluss midtuke. Det er likevel ikke slik at barna eller samværsforelder har krav på akkurat slikt samvær.

Hva mener rettsoppnevnt sakkyndig?

Domstolen oppnevner som regel en sakkyndig, gjerne en psykologspesialist, som gir domstolen råd i barnesaker. Advokater og dommere som arbeider mye med barnesaker opplever gjerne at det er store forskjeller fra sakkyndig til sakkyndig. Noen er generelt svært positive til delte løsninger (50/50-ordning) hvor barna er hos foreldrene annenhver uke, mens andre er mer opptatt av barns behov for en stabil og fast base hos den andre.

Vinner jeg frem i retten?

Ettersom hver sak er unik, akkurat som barna saken gjelder, er det vanskelig å gi sikre prognoser på hvordan domstolen vil vurdere den enkelte sak. Erfarne barneadvokat kan likevel kunne gi veiledning om hvilke momenter som vektlegges når domstolen skal fastsette samværsomfang. Fysisk avstand og kjøretid mellom foreldrenes bolig, barnas alder og ønsker, samarbeidsklima mellom foreldrene og påstander om rus, vold og/eller psykiatri vil typisk være momenter som har betydning.

Bor foreldrene i nærheten av hverandre?

Selv om foreldrene bor relativt nærme hverandre, vil det være praktisk vanskelig å gjennomføre en 50/50-ordning dersom barna går på skole, og foreldrene må sitte i kø gjennom rushtiden når barna skal leveres på skolen. Dersom det tar 45 minutter å kjøre fra den ene forelderen til skolen, vil barnet tilbringe syv og en halv time i bil bare for å komme seg til og fra skolen i den aktuelle uken. Noen barn har mange venner både i nærheten av fars bolig og mors bolig, mens andre har den primære vennekretsen sin i nærheten av den ene.

Klarer foreldrene å samarbeide?

Et høyt konfliktnivå mellom foreldrene vil av mange dommere og sakkyndig bli sett som et argument mot en 50/50-ordning. Argumentet er da gjerne at delte løsninger krever godt samarbeid mellom foreldrene, og at omfattende samvær kan eksponere barn for foreldrekonflikt. Tilhengere av ordningen argumenterer gjerne med at likestilte foreldre demper konfliktfaren og bidrar positivt til barns tilknytning til begge foreldrene.

Hva er best for akkurat mine barn, og bør jeg egentlig til retten?

Erfarne og spesialiserte barneadvokat vil kunne gi konkrete råd om hva slags samværsordning det vil være realistisk å få på plass gjennom en rettslig behandling. Samtidig plikter advokaten å gi ærlig informasjon om både de menneskelige og økonomiske konsekvensene som gjerne følger av en rettslig prosess. Litt forenklet kan man si at skadevirkningene ved behandling i retten er ganske sikre, mens fordelene for barn og foreldre ofte er mer usikre.

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående 50/50-ordning for barna


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde