Foreldreansvar

Foreldreansvar | Barnerett - Foreldreansvar | Advokatene i Oslo

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold.

Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Når barnet blir eldre skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.

Regler om foreldreansvar står i barneloven kapittel 5.

Foreldre med felles foreldreansvar

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp osv.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge samtykke til søknad om pass til barnet. Felles foreldreansvar innebærer også at begge må samtykke til at barnet skal flytte utenlands.

Alle barn som er født fra og med 1. januar 2020 har i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. Se mer om ansvar for barn født utenfor samliv.

Gifte foreldre fikk felles foreldreansvar for barna de fikk sammen. Fra 1. januar 2006 har samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for barn født etter denne datoen. 

For barn født utenfor samliv før 2020 har moren foreldreansvaret alene.

Foreldrene kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må sendes til folkeregisteret for å være gyldig. Avtalen må være skriftlig og begge foreldre må ha signert den.

Foreldre som har fått barn uten å bo sammen, men som flytter sammen senere, får ikke felles foreldreansvar som følge av flyttemeldingen. De må sende egen avtale om felles foreldreansvar til skattekontoret.

Hvis foreldre som har felles foreldreansvar flytter fra hverandre, fortsetter de med det hvis de ikke avtaler noe annet.

Foreldrene kan skrive sin egen avtale, eller de kan bruke dette skjemaet

Det er egne regler om foreldreansvar etter dødsfall i barneloven § 38 og barneloven kapittel IV om saksbehandling for retten i saker etter dødsfall.

Kan jeg få foreldreansvaret alene?

Det klare rettslige utgangspunktet er felles foreldreansvar. Rettsutviklingen på området gjør at det er en høy terskel for å få foreldreansvaret alene. Dette må imidlertid sees opp mor prinsippet barnets beste i barneloven § 48. Det skal gjøres en helt konkret vurdering i den enkelte sak. Dårlig samarbeidsklima er i seg selv ikke tilstrekkelig for å vinne frem med krav om å få foreldreansvaret alene.

Grovt sett er det tre hovedtyper av begrunnelser om er vanlige når domstolen gir den ene foreldreansvaret alene:

  1. Manglende samarbeid rundt praktiske ting som samtykke til pass, bankkort. Dette kan løses uansett i samarbeid med politiet, men det kan være risikabelt for den som nekter å samtykke til utstedelse av pass, dersom det ikke foreligger gode grunner for dette.
  2. Uenighet om viktige medisinske spørsmål. Behandling i spesialisthelsetjenesten krever samtykke av begge dersom man har felles foreldreansvar. Det kan være henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) eller utredning fra praktisk pedagogisk tjeneste (PPT). Barn skal få nødvendig hjelp både i helsevesenet og i skolen. Da må de som utøver foreldreansvaret gjøre dette skikkelig.
  3. Spesielle omstendigheter. Dersom en av foreldrene ønsker å flytte med barnet til utlandet, må den ha foreldreansvaret alene for å kunne gjøre det uten den andre forelderens samtykke. Ekstremt høyt konfliktnivå gjennom mange år kan også gjøre at bostedsforelder gis foreldreansvaret alene. Det kan også være tilfeller hvor man ikke får tak i den andre forelderen, enten det skyldes ukjent bosted, alvorlig sykdom eller andre ting.

Les mer på regjeringen.no

Ta kontakt med Advokatene i Oslo angående foreldreansvar


Se andre fagartikler

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde