Kan barnet mitt få snakke med dommeren selv?

Kan barnet mitt få snakke med dommeren selv

Barn over en viss alder har rett til å få gi uttrykk for sin mening før retten tar avgjørelser om barnets liv, det følger av barneloven § 31. Barn skal høres fra de sju år, de kan høres når de er yngre, og det skal legges stadig større vekt på barnets mening etter hvert som de blir eldre og mer modige.

Det står ikke noe direkte i loven om hvordan retten skal sørge for at barna blir hørt. Den vanligste metoden har vært at rettsoppnevnt sakkyndig gjennomfører samtaler med barna hjemme hos en eller begge foreldre. Det hender imidlertid ganske ofte at barn vet ganske mye om den rettslige prosessen, det kan skyldes at foreldrene bevisst har involvert dem eller at de ikke har vært flinke nok til å skjerme barna. Noen barn vil gjerne snakke direkte med dommeren, de vil selv kunne gi sin mening til den som faktisk bestemmer.

Dommersamtaler med barna blir stadig vanligere i noen deler av landet. Vanligvis sørger dommeren for at den rettsoppnevnt sakkyndige også er tilstede under samtalen. Foreldre kan ikke kreve at dommersamtale med barna skal gjennomføres, mange dommere stiller seg likevel positive til å gjennomføre samtale direkte med barna.

Er samtale med dommeren bra for barn?

Det er mange aspekter foreldre bør vurdere før man tar initiativ til, eller gir aksept for at dommersamtale gjennomføres.

Hva kan være fordelen med dommersamtaler?

Den åpenbare fordelen er at dommeren får et bedre informasjonsgrunnlag. Dommere vil kunne få mer informasjon etter å ha møtt barna direkte, enn dersom de baserer seg kun på sakkyndige notater og foreldrenes forklaringer. Barna vil også kunne føle at de blir lyttet til og tatt på alvor. Samtidig er mange dommere flinke til å forklare barna nyansene i en barnesak.

Barna skal lyttes til, men barn skal ikke bestemme. Det kan være et krevende budskap å formidle til et barn. Essensen vil da være at selv om dommeren spør et barn om hvordan han eller hun vil ha det, så er det ikke sikkert at dommeren bestemmer at bosted og samvær skal være akkurat som barnet har sagt det ønsker.

Hva kan være ulemper med dommersamtaler?

Gjennomføring av dommersamtaler kan gjøre at faren for at barn blir utsatt for press og manipulasjon fra foreldrene øker. Tidspunktet for en dommersamtale blir normalt formidlet til begge foreldre. Noen foreldre er så kyniske at de gjør mest mulig for å hindre at barnet skal få snakket med den andre forelderen i forkant. Det skjer også at begge foreldrene møter fysisk på tinghuset når dommersamtalen skal gjennomføres, noe som kan skape en svært ubehagelig situasjon for barna.

Det gjelder selvsagt spesielt i de saken hvor konfliktnivået mellom foreldrene er svært høyt. En annen ulempe er at barna kan føle seg presset til å gjennomføre dommersamtaler, at det føles veldig høytidelig og skummelt eller at barna i for stor grad føler seg ansvarlig for resultatet i barnesaken.

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde