Hva er et saksforberedende møte?

Hva er et saksforberedende møte?

Tidligere ble barnesaker behandlet på omtrent samme måte som alle andre saker i domstolen. Erfaringene med dette var ikke så gode. Selve prosessen i seg selv førte ofte til at konfliktnivået mellom foreldrene ble enda høyere enn tidligere. Etter at dom ble avsagt fikk foreldrene en avklaring, men sjelden en reell løsning.

Hvordan behandles barnesaker nå?

Problemene med vedvarende høy konflikt også etter dommer gjorde at konflikt- og forsoningsmodellen ble innført. Tanken bak er at man forsøker å gå dypere inn i konflikttemaene mellom foreldrene, for å se om man kan hjelpe foreldrene med å utvikle økt forståelse for hverandres synspunkter. Et bilde som er mye brukt er at man tidligere løste barnesaker ved å hogge over knuten, nå forsøker man å løse opp i flokene.

Forskjellig behandling rundt omkring i landet

De fleste advokater arbeider primært i sin egen rettskrets eller i sitt eget nærområde. Det kan være en ulempe i barnesaker, ettersom det er til dels store forskjeller på hvordan de ulike tingrettene praktiserer konflikt- og forsoningsmodellen. Advokater som har omfattende erfaring fra alle landsdeler, vil ha mye mer omfattende og detaljert kunnskap om hvordan barnesaker behandles i den enkelte tingrett.

Forskjellene kan omfatte hvordan det saksforberedende møtet legges opp, den sakkyndiges rolle under møtet, terskelen for å avsi midlertidig avgjørelse, hvor sterkt press foreldrene utsettes for og hvor lenge og intenst dommeren ønsker å holde saken innenfor konflikt- og forsoningsmodellen.

Forvent det uventede

Både unge advokatfullmektiger og eldre advokater som arbeider innenfor mange saksfelt blir gjerne overrasket over hvordan saksforberedende møter utvikler seg. Under en ordinær hovedforhandling vet som regel alle parter hva som skal skje når. Noen dommere er flinke til å orientere foreldre og advokater i forkant om hvordan det saksforberedende møtet blir lagt opp. Variasjonen er stor, fra helt uformelle møter med servering av kaffe ved runde bord, til strengt formelle rettsmøter som i form minner mye om en ordinær hovedforhandling.

Barnesaker steg for steg

Spesialiserte og erfarne barneadvokater vil kunne gi sine klienter omfattende veiledning ved de viktige milepælene i en barnesak. En viktig milepæl er det første saksforberedende møte, ettersom det som regel er foreldrenes første møte med dommeren. De aller fleste foreldre er svært nervøse før det første rettsmøtet i konflikt- og forsoningsmodellen, det vil si det saksforberedende møtet.

Dyktige barneadvokater gir imidlertid sine klienter omfattende informasjon om både konflikt- og forsoningsmodellen spesielt og domstolenes behandling av barnesaker generelt. De er likevel nervøse, erfaringsmessig har likevel forberedelsene som gjøres i forkant av saksforberedende møter stor betydning, både for selve møtet og den videre behandlingen av barnesaken i domstolen.

Les mer om hvordan domstolen behandler barnesaker her:

https://www.domstol.no/contentassets/2af0ab33bb6146ffa161a41154de85f7/nasjonal-veileder-for-foreldretvister-2019-1.pdf

Av og til må man
be om hjelp

Call to action bilde